Danh sách tiểu hành tinh/140901–141000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140901 2001 VT40 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140902 2001 VK49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140903 2001 VO49 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
140904 2001 VV49 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140905 2001 VC50 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140906 2001 VG52 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140907 2001 VJ52 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140908 2001 VP53 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140909 2001 VW54 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140910 2001 VH55 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140911 2001 VO57 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140912 2001 VA58 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140913 2001 VT58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140914 2001 VH60 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140915 2001 VY61 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140916 2001 VN62 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140917 2001 VQ62 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140918 2001 VZ62 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
140919 2001 VM63 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140920 2001 VQ65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140921 2001 VS65 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140922 2001 VW65 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140923 2001 VX66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140924 2001 VU67 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140925 2001 VR68 11/11/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140926 2001 VY69 11/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
140927 2001 VM74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
140928 2001 VG75 12/11/2001 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
140929 2001 VY77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
140930 2001 VU79 09/11/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
140931 2001 VO81 15/11/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140932 2001 VA82 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140933 2001 VS82 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140934 2001 VB84 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140935 2001 VM84 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140936 2001 VV84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140937 2001 VS86 13/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140938 2001 VU88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
140939 2001 VZ89 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
140940 2001 VR90 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140941 2001 VU90 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
140942 2001 VS91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140943 2001 VJ93 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140944 2001 VU93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140945 2001 VW93 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140946 2001 VO94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140947 2001 VM95 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140948 2001 VC98 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140949 2001 VK98 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
140950 2001 VP99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140951 2001 VZ99 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140952 2001 VK100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
140953 2001 VR100 08/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140954 2001 VZ100 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140955 2001 VF101 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140956 2001 VL102 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140957 2001 VJ103 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140958 2001 VT103 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140959 2001 VD104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140960 2001 VL105 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140961 2001 VZ106 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140962 2001 VB107 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140963 2001 VX107 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140964 2001 VM108 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140965 2001 VF111 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140966 2001 VV112 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140967 2001 VL113 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140968 2001 VU116 12/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140969 2001 VE118 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140970 2001 VL118 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140971 2001 VY118 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140972 2001 VF120 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140973 2001 VN120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140974 2001 VW120 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140975 2001 VM121 15/11/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140976 2001 VS121 15/11/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140977 2001 VG122 13/11/2001 Haleakala NEAT 8,9 km MPC · JPL
140978 2001 VP122 15/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
140979 2001 VQ125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
140980 Blanton 2001 VQ132 12/11/2001 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
140981 2001 WS2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
140982 2001 WJ6 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140983 2001 WO8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140984 2001 WN11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140985 2001 WZ11 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140986 2001 WS12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140987 2001 WS13 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140988 2001 WU16 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
140989 2001 WW17 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140990 2001 WP19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140991 2001 WG20 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140992 2001 WU26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140993 2001 WB27 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140994 2001 WR27 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140995 2001 WS27 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140996 2001 WE28 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140997 2001 WR28 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140998 2001 WE29 17/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
140999 2001 WK29 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
141000 2001 WO29 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also