Danh sách tiểu hành tinh/140801–140900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140801 2001 UK151 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140802 2001 UM151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140803 2001 UX151 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140804 2001 UJ152 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140805 2001 UQ152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140806 2001 UT152 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140807 2001 UR153 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
140808 2001 UV156 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140809 2001 UL157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140810 2001 UM158 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140811 2001 UC159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140812 2001 UE159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140813 2001 UN159 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140814 2001 US159 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140815 2001 UL160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140816 2001 UD161 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140817 2001 UR161 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140818 2001 UC162 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140819 2001 UR162 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140820 2001 UO163 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
140821 2001 UA164 18/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
140822 2001 UO164 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
140823 2001 UT165 23/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
140824 2001 UC167 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140825 2001 UZ167 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140826 2001 UX168 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140827 2001 UZ169 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140828 2001 UA172 18/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140829 2001 UQ172 18/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
140830 2001 UL173 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140831 2001 UV174 19/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
140832 2001 UK175 24/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
140833 2001 UE179 25/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
140834 2001 UF179 25/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140835 2001 UL184 16/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
140836 2001 UD192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140837 2001 UP192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140838 2001 UU192 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140839 2001 UH193 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140840 2001 UO193 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140841 2001 UO198 19/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140842 2001 UH199 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
140843 2001 UP203 19/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
140844 2001 UE206 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140845 2001 UK206 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
140846 2001 UX206 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140847 2001 UR209 20/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
140848 2001 UJ210 21/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
140849 2001 UB212 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140850 2001 UH212 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140851 2001 UA213 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140852 2001 UT215 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
140853 2001 UU215 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
140854 2001 UR219 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140855 2001 US219 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140856 2001 UY219 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
140857 2001 UZ221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140858 2001 UU222 24/10/2001 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
140859 2001 VP 07/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140860 2001 VW 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140861 2001 VD1 06/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140862 2001 VB3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
140863 2001 VZ3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
140864 2001 VL4 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
140865 2001 VX7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140866 2001 VZ9 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140867 2001 VJ10 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140868 2001 VQ10 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140869 2001 VZ10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140870 2001 VS12 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140871 2001 VH15 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140872 2001 VO16 07/11/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140873 2001 VH17 11/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,6 km MPC · JPL
140874 2001 VL17 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 8,2 km MPC · JPL
140875 2001 VP17 08/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140876 2001 VM19 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140877 2001 VN19 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140878 2001 VP19 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140879 2001 VE20 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140880 2001 VL20 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140881 2001 VB21 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140882 2001 VG22 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140883 2001 VD24 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140884 2001 VH25 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140885 2001 VH26 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140886 2001 VY27 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140887 2001 VD28 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140888 2001 VX28 09/11/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
140889 2001 VL29 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140890 2001 VK30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140891 2001 VB31 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140892 2001 VG31 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140893 2001 VF32 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140894 2001 VT32 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140895 2001 VR33 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140896 2001 VW35 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
140897 2001 VC36 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140898 2001 VV37 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140899 2001 VK38 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140900 2001 VW38 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL