Danh sách tiểu hành tinh/140701–140800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140701 2001 UJ75 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140702 2001 UZ75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
140703 2001 UE77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140704 2001 UG77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140705 2001 UG78 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140706 2001 UV79 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140707 2001 UB80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140708 2001 UH81 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140709 2001 US82 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140710 2001 UZ82 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140711 2001 UB86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
140712 2001 UK88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
140713 2001 UB89 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
140714 2001 UO89 22/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
140715 2001 UV91 18/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140716 2001 UK92 18/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140717 2001 UQ92 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140718 2001 UG93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
140719 2001 UL93 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
140720 2001 UO93 19/10/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
140721 2001 UT93 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
140722 2001 UU93 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
140723 2001 UY93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
140724 2001 UL94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
140725 2001 UX94 19/10/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
140726 2001 UU95 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140727 2001 UA96 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140728 2001 UC96 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140729 2001 UV97 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140730 2001 UU98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140731 2001 UW98 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140732 2001 UM99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140733 2001 UR99 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140734 2001 UF100 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140735 2001 UH101 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140736 2001 UJ102 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140737 2001 UY103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140738 2001 UH104 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140739 2001 UZ104 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140740 2001 UY105 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140741 2001 UC107 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140742 2001 UL107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140743 2001 UT107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140744 2001 UE108 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140745 2001 UU108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140746 2001 US109 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140747 2001 UV109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
140748 2001 UD110 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140749 2001 UE113 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140750 2001 UZ113 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140751 2001 UN114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140752 2001 UH115 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140753 2001 UC116 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140754 2001 UX117 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140755 2001 UY117 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140756 2001 UR118 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140757 2001 UX118 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140758 2001 UA119 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140759 2001 UB119 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140760 2001 UN119 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140761 2001 UO120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140762 2001 UQ120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140763 2001 UY120 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140764 2001 UB122 22/10/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
140765 2001 UF122 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
140766 2001 UZ122 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140767 2001 UA123 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140768 2001 UL123 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140769 2001 UA124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140770 2001 UU125 23/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140771 2001 UJ126 23/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
140772 2001 UU127 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
140773 2001 UY128 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140774 2001 UC131 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140775 2001 US131 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140776 2001 UU131 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140777 2001 UZ131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140778 2001 UA133 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140779 2001 UF133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140780 2001 UW133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140781 2001 UD134 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140782 2001 UH136 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140783 2001 UP137 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140784 2001 UN139 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140785 2001 UG140 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140786 2001 UR140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140787 2001 UF141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140788 2001 UD142 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140789 2001 UM142 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140790 2001 UV142 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140791 2001 UG143 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140792 2001 UW143 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140793 2001 UM144 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140794 2001 UQ145 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140795 2001 UF146 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140796 2001 UN146 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
140797 2001 UE148 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140798 2001 UR149 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140799 2001 UG150 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140800 2001 UV150 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL