Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/141101–141200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141101 2001 XY53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141102 2001 XE54 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
141103 2001 XM56 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141104 2001 XB57 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141105 2001 XK57 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141106 2001 XP57 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
141107 2001 XF58 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141108 2001 XG58 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141109 2001 XZ59 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141110 2001 XY62 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141111 2001 XR64 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141112 2001 XV65 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141113 2001 XN69 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141114 2001 XX72 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141115 2001 XO73 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141116 2001 XU73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141117 2001 XJ80 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141118 2001 XW80 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141119 2001 XQ81 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141120 2001 XT81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141121 2001 XB82 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141122 2001 XC82 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141123 2001 XM82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141124 2001 XU82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
141125 2001 XJ83 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141126 2001 XT83 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141127 2001 XC85 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141128 2001 XR88 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 4,7 km MPC · JPL
141129 2001 XA90 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
141130 2001 XE90 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141131 2001 XG90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141132 2001 XL91 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141133 2001 XM91 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
141134 2001 XO91 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141135 2001 XD92 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141136 2001 XX92 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141137 2001 XY93 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141138 2001 XC94 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141139 2001 XQ95 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
141140 2001 XZ95 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141141 2001 XH96 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141142 2001 XF97 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
141143 2001 XL98 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141144 2001 XU99 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
141145 2001 XQ104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
141146 2001 XU105 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141147 2001 XT106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141148 2001 XV106 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141149 2001 XB107 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141150 2001 XK109 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141151 2001 XG110 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141152 2001 XX111 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
141153 2001 XB112 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141154 2001 XZ113 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141155 2001 XN114 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141156 2001 XN116 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141157 2001 XR120 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141158 2001 XZ120 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141159 2001 XF122 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141160 2001 XS124 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
141161 2001 XE125 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141162 2001 XL127 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141163 2001 XY128 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141164 2001 XH136 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141165 2001 XT139 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141166 2001 XL142 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141167 2001 XT145 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141168 2001 XV145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
141169 2001 XQ146 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141170 2001 XX147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141171 2001 XT148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141172 2001 XL150 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141173 2001 XQ151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141174 2001 XS151 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141175 2001 XT151 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141176 2001 XV151 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141177 2001 XD152 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141178 2001 XH153 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141179 2001 XR159 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141180 2001 XF160 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
141181 2001 XT168 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
141182 2001 XC169 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141183 2001 XP171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141184 2001 XA173 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141185 2001 XB173 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141186 2001 XD175 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141187 2001 XE175 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141188 2001 XH176 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141189 2001 XV179 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141190 2001 XV181 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
141191 2001 XA182 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141192 2001 XM183 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141193 2001 XD184 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141194 2001 XE186 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141195 2001 XS188 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141196 2001 XX189 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141197 2001 XV192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
141198 2001 XR199 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141199 2001 XF203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
141200 2001 XP203 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL