Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/141301–141400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
141301 2001 YL104 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141302 2001 YU106 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
141303 2001 YD108 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141304 2001 YS108 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
141305 2001 YB111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
141306 2001 YJ111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
141307 2001 YK112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
141308 2001 YT119 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
141309 2001 YP120 20/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141310 2001 YC121 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141311 2001 YD121 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
141312 2001 YU121 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141313 2001 YK122 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
141314 2001 YR122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141315 2001 YZ124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141316 2001 YX125 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141317 2001 YB127 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
141318 2001 YU127 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
141319 2001 YC128 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
141320 2001 YA129 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141321 2001 YL130 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141322 2001 YN130 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141323 2001 YZ131 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141324 2001 YV133 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
141325 2001 YK134 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141326 2001 YM136 22/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
141327 2001 YB137 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141328 2001 YB138 20/12/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
141329 2001 YR144 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
141330 2001 YX145 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
141331 2001 YF146 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141332 2001 YB153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
141333 2001 YD153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
141334 2001 YP154 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
141335 2001 YP156 20/12/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
141336 2002 AH2 03/01/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
141337 2002 AO2 05/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
141338 2002 AD4 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141339 2002 AZ4 05/01/2002 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
141340 2002 AE5 08/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
141341 2002 AZ6 09/01/2002 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
141342 2002 AN9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
141343 2002 AK13 09/01/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
141344 2002 AD15 06/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
141345 2002 AQ15 07/01/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
141346 2002 AF16 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
141347 2002 AR18 08/01/2002 Needville Needville Obs. 6,3 km MPC · JPL
141348 2002 AJ19 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141349 2002 AO22 07/01/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
141350 2002 AR22 08/01/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
141351 2002 AE25 08/01/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
141352 2002 AD27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
141353 2002 AD28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
141354 2002 AJ29 14/01/2002 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,2 km MPC · JPL
141355 2002 AK29 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
141356 2002 AN29 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
141357 2002 AU29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141358 2002 AZ32 12/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 6,2 km MPC · JPL
141359 2002 AN36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
141360 2002 AV36 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141361 2002 AK37 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
141362 2002 AP37 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141363 2002 AJ38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
141364 2002 AM38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141365 2002 AE39 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
141366 2002 AJ44 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
141367 2002 AL44 09/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
141368 2002 AB45 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
141369 2002 AX45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
141370 2002 AG48 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141371 2002 AJ49 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
141372 2002 AA52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141373 2002 AS52 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
141374 2002 AW52 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
141375 2002 AL57 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
141376 2002 AZ60 11/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
141377 2002 AJ64 11/01/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
141378 2002 AW65 12/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141379 2002 AP66 12/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
141380 2002 AF68 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
141381 2002 AP69 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
141382 2002 AW71 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
141383 2002 AY71 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141384 2002 AV74 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
141385 2002 AK75 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
141386 2002 AV79 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
141387 2002 AV80 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
141388 2002 AQ85 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
141389 2002 AU85 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
141390 2002 AH87 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
141391 2002 AA106 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
141392 2002 AO108 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
141393 2002 AU108 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
141394 2002 AS109 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
141395 2002 AX128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
141396 2002 AC129 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
141397 2002 AS129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 6,4 km MPC · JPL
141398 2002 AV129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 890 m MPC · JPL
141399 2002 AN131 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
141400 2002 AD132 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL