Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/140201–140300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140201 2001 SP224 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140202 2001 SU224 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140203 2001 SC226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140204 2001 SE226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140205 2001 SQ226 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140206 2001 SB228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140207 2001 SC228 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140208 2001 SV228 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140209 2001 SC230 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140210 2001 SU230 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140211 2001 SZ230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140212 2001 SJ232 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140213 2001 SQ232 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140214 2001 SV234 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140215 2001 SY234 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140216 2001 SW235 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140217 2001 SA236 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140218 2001 SD237 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140219 2001 SS237 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140220 2001 SH238 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140221 2001 SC239 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140222 2001 SU240 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140223 2001 SX240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140224 2001 ST241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140225 2001 SU241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140226 2001 SX241 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140227 2001 SC242 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140228 2001 SV242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140229 2001 SC243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140230 2001 SC244 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140231 2001 SQ245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140232 2001 SY245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140233 2001 SA246 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140234 2001 SD247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140235 2001 SF247 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140236 2001 SE248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140237 2001 SG248 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140238 2001 SJ248 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140239 2001 SS248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140240 2001 SW248 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140241 2001 SW249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140242 2001 SO250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140243 2001 SP250 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140244 2001 SA251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140245 2001 SM252 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140246 2001 SR252 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140247 2001 SY252 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140248 2001 SH253 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140249 2001 SL253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140250 2001 SC255 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140251 2001 SN255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140252 2001 SB256 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140253 2001 SV256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140254 2001 SK257 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140255 2001 SN257 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140256 2001 SB258 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140257 2001 SE258 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140258 2001 SN260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140259 2001 SQ260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140260 2001 SG263 25/09/2001 Farpoint G. Hug 2,8 km MPC · JPL
140261 2001 SJ263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,6 km MPC · JPL
140262 2001 SZ263 24/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
140263 2001 SO265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
140264 2001 SR267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
140265 2001 SL270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,4 km MPC · JPL
140266 2001 SW270 16/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140267 2001 SK271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140268 2001 SM271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140269 2001 SR271 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140270 2001 SZ271 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140271 2001 SF272 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140272 2001 SL272 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
140273 2001 ST273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
140274 2001 SX275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
140275 2001 SL276 16/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140276 2001 SM276 18/09/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140277 2001 SP276 21/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140278 2001 SR277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
140279 2001 SY277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
140280 2001 SF278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
140281 2001 SV280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
140282 2001 SO281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
140283 2001 ST281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
140284 2001 SO282 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140285 2001 SH286 21/09/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140286 2001 SV286 22/09/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
140287 2001 SC287 22/09/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
140288 2001 SN289 29/09/2001 Palomar NEAT APO 1,3 km MPC · JPL
140289 2001 SW289 29/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
140290 2001 SO290 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140291 2001 SO292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140292 2001 SC295 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140293 2001 SQ299 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140294 2001 SO302 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
140295 2001 SH304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140296 2001 SR305 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140297 2001 SW305 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
140298 2001 SO307 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140299 2001 SU311 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140300 2001 SW311 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL