Danh sách tiểu hành tinh/140101–140200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140101 2001 SV131 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
140102 2001 SB132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140103 2001 SH132 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140104 2001 SW132 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
140105 2001 SN133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140106 2001 SV133 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140107 2001 SZ133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140108 2001 SA135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140109 2001 SE135 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
140110 2001 SD136 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140111 2001 SN136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140112 2001 SK137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140113 2001 SM137 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140114 2001 SO137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140115 2001 ST137 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140116 2001 SX137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140117 2001 SD138 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140118 2001 SR138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140119 2001 SV138 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140120 2001 SB139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140121 2001 SR139 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140122 2001 SG140 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140123 2001 SN140 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140124 2001 SA141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140125 2001 SD141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140126 2001 SV141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140127 2001 SW141 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140128 2001 SZ141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140129 2001 SG143 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
140130 2001 SD144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
140131 2001 SB145 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140132 2001 SZ145 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140133 2001 ST146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140134 2001 SS148 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140135 2001 SH149 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140136 2001 SQ151 17/09/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
140137 2001 SR151 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140138 2001 SE152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140139 2001 SS154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140140 2001 ST154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
140141 2001 SE155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140142 2001 SH155 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140143 2001 SF159 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140144 2001 SM159 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140145 2001 SS160 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140146 2001 SX160 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140147 2001 SZ160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140148 2001 SA161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140149 2001 SZ162 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140150 2001 SC163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140151 2001 SS164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140152 2001 SS165 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140153 2001 SX166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140154 2001 SC168 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140155 2001 SE168 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140156 2001 SH168 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140157 2001 SH169 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140158 2001 SX169 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
140159 2001 SK171 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140160 2001 SY173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140161 2001 SE175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
140162 2001 SP176 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140163 2001 SM177 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140164 2001 SX177 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
140165 2001 SN178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140166 2001 SV178 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140167 2001 SA179 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
140168 2001 SC179 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
140169 2001 SU181 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140170 2001 SL182 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140171 2001 SS184 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
140172 2001 SX184 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140173 2001 SY187 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140174 2001 SK188 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140175 2001 SW189 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140176 2001 SA192 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140177 2001 SC192 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140178 2001 SM195 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140179 2001 SK196 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140180 2001 ST200 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
140181 2001 SZ201 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
140182 2001 SO205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
140183 2001 SP205 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
140184 2001 SO206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140185 2001 SV206 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140186 2001 SZ206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
140187 2001 SF211 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140188 2001 SJ211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140189 2001 SC213 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140190 2001 SJ214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140191 2001 ST214 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140192 2001 SM215 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140193 2001 SE218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140194 2001 SO218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140195 2001 SE219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140196 2001 SM219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140197 2001 SC220 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
140198 2001 SH221 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140199 2001 SV222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
140200 2001 SS223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL