Danh sách tiểu hành tinh/139901–140000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139901 2001 RE99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139902 2001 RH100 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139903 2001 RS100 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139904 2001 RV102 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139905 2001 RA104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139906 2001 RZ104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139907 2001 RR105 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139908 2001 RD107 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139909 2001 RH107 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139910 2001 RJ108 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139911 2001 RU108 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139912 2001 RW108 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139913 2001 RB109 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139914 2001 RV110 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139915 2001 RO117 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139916 2001 RB118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139917 2001 RM118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139918 2001 RU120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139919 2001 RF121 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139920 2001 RQ122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139921 2001 RR123 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139922 2001 RV123 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
139923 2001 RX124 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139924 2001 RQ125 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139925 2001 RV126 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139926 2001 RO128 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139927 2001 RC129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139928 2001 RL129 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139929 2001 RA130 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139930 2001 RB131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139931 2001 RL131 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139932 2001 RT131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139933 2001 RH132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139934 2001 RT132 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
139935 2001 RW133 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139936 2001 RX133 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139937 2001 RO134 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
139938 2001 RQ134 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139939 2001 RX134 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139940 2001 RR135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139941 2001 RM136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139942 2001 RN136 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139943 2001 RQ136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139944 2001 RZ136 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139945 2001 RG137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139946 2001 RR138 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139947 2001 RT139 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139948 2001 RU140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139949 2001 RL141 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139950 2001 RP141 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139951 2001 RA142 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
139952 2001 RS142 11/09/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
139953 2001 RF145 07/09/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
139954 2001 RW145 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139955 2001 RY147 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139956 2001 RD152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139957 2001 RG153 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139958 2001 RL153 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139959 2001 RT153 14/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
139960 2001 RR154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
139961 2001 SR3 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139962 2001 SG4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
139963 2001 SD6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
139964 2001 SH7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
139965 2001 SN10 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139966 2001 SQ11 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139967 2001 SF12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139968 2001 SQ12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139969 2001 SB13 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139970 2001 SM13 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
139971 2001 SM14 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139972 2001 SQ15 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139973 2001 SR15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139974 2001 SU16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139975 2001 SH18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139976 2001 SX18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139977 2001 SP19 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139978 2001 SO20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139979 2001 SH23 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139980 2001 SS23 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139981 2001 ST25 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139982 2001 SM26 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139983 2001 SA28 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139984 2001 SQ28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139985 2001 SS29 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139986 2001 SE31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139987 2001 SJ32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139988 2001 SR32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139989 2001 SJ33 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139990 2001 SS33 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139991 2001 SU35 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139992 2001 SD36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139993 2001 SN36 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139994 2001 SQ36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139995 2001 ST36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139996 2001 SC37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139997 2001 SO38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139998 2001 SK39 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
139999 2001 SY40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140000 2001 SN41 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also