Danh sách tiểu hành tinh/139801–139900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139801 2001 RL14 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139802 2001 RD15 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139803 2001 RP15 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139804 2001 RH16 10/09/2001 Farpoint G. Hug 1,8 km MPC · JPL
139805 2001 RT16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
139806 2001 RB17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
139807 2001 RJ17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
139808 2001 RP18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139809 2001 RC20 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139810 2001 RH21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139811 2001 RP23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139812 2001 RO24 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139813 2001 RR24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139814 2001 RS24 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
139815 2001 RV24 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
139816 2001 RY24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139817 2001 RK25 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139818 2001 RN26 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139819 2001 RG27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139820 2001 RD28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139821 2001 RM28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139822 2001 RY28 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139823 2001 RA29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139824 2001 RP30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139825 2001 RQ31 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139826 2001 RJ32 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
139827 2001 RV32 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139828 2001 RR33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139829 2001 RG34 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
139830 2001 RZ34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139831 2001 RH35 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139832 2001 RL35 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139833 2001 RT35 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139834 2001 RD37 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139835 2001 RJ37 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139836 2001 RP38 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139837 2001 RH39 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139838 2001 RR39 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139839 2001 RO41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139840 2001 RD43 09/09/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
139841 2001 RG43 11/09/2001 Oakley Oakley Obs. 2,0 km MPC · JPL
139842 2001 RV43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
139843 2001 RH44 12/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
139844 2001 RF48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
139845 2001 RR50 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139846 2001 RC51 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139847 2001 RN53 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
139848 2001 RH54 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139849 2001 RM54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139850 2001 RX55 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139851 2001 RC57 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139852 2001 RD57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139853 2001 RQ58 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139854 2001 RP59 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139855 2001 RK60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139856 2001 RM60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
139857 2001 RP61 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139858 2001 RW61 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139859 2001 RR64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139860 2001 RC65 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139861 2001 RP65 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139862 2001 RQ65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139863 2001 RJ66 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139864 2001 RW66 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139865 2001 RN67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139866 2001 RU67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139867 2001 RB68 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139868 2001 RX69 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
139869 2001 RE70 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139870 2001 RP73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139871 2001 RM74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
139872 2001 RL77 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
139873 2001 RD78 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
139874 2001 RO78 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139875 2001 RQ82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139876 2001 RV82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
139877 2001 RO83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139878 2001 RT84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139879 2001 RK85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
139880 2001 RL85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139881 2001 RX85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
139882 2001 RB86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139883 2001 RO86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
139884 2001 RB87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139885 2001 RE87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
139886 2001 RG88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139887 2001 RS88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139888 2001 RC89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139889 2001 RM91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139890 2001 RU91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139891 2001 RT92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139892 2001 RK93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139893 2001 RT93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139894 2001 RS94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
139895 2001 RX94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139896 2001 RA95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139897 2001 RK95 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139898 2001 RN95 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139899 2001 RS95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
139900 2001 RP98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL