Danh sách tiểu hành tinh/139701–139800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139701 2001 QH226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139702 2001 QN226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
139703 2001 QC227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
139704 2001 QK227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139705 2001 QF228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139706 2001 QT228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139707 2001 QD229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139708 2001 QX230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
139709 2001 QT231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
139710 2001 QU232 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139711 2001 QO233 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139712 2001 QB234 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139713 2001 QH235 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139714 2001 QQ237 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139715 2001 QF238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139716 2001 QF240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
139717 2001 QS240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139718 2001 QW240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139719 2001 QH241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139720 2001 QM241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139721 2001 QA243 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139722 2001 QU244 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139723 2001 QB246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139724 2001 QW246 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139725 2001 QE249 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139726 2001 QB250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
139727 2001 QD250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
139728 2001 QE250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
139729 2001 QJ250 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
139730 2001 QY251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139731 2001 QP254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
139732 2001 QQ256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139733 2001 QG257 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139734 2001 QM258 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139735 2001 QK259 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139736 2001 QO259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139737 2001 QU260 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139738 2001 QJ261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139739 2001 QW262 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
139740 2001 QB265 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139741 2001 QA266 20/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139742 2001 QJ266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139743 2001 QS266 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139744 2001 QQ268 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139745 2001 QL271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139746 2001 QK273 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139747 2001 QZ273 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
139748 2001 QQ274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
139749 2001 QW274 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139750 2001 QZ276 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
139751 2001 QC279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139752 2001 QU279 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139753 2001 QQ280 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
139754 2001 QC281 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139755 2001 QF281 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139756 2001 QE282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139757 2001 QF283 18/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
139758 2001 QR283 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139759 2001 QN284 18/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
139760 2001 QW285 23/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
139761 2001 QA286 28/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
139762 2001 QM287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139763 2001 QT287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139764 2001 QU287 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139765 2001 QN288 17/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139766 2001 QB290 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139767 2001 QF290 31/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
139768 2001 QW291 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139769 2001 QG292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139770 2001 QV293 22/08/2001 Kiso Y. Ohba 2,9 km MPC · JPL
139771 2001 QB294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139772 2001 QZ294 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
139773 2001 QQ296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139774 2001 QJ297 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139775 2001 QG298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 193 km MPC · JPL
139776 2001 QS309 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
139777 2001 QS317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,6 km MPC · JPL
139778 2001 QZ327 20/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
139779 2001 QR328 29/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
139780 2001 QA329 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139781 2001 QG329 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,7 km MPC · JPL
139782 2001 QR329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139783 2001 QW330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
139784 2001 RW 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
139785 2001 RL3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
139786 2001 RU3 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139787 2001 RY3 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139788 2001 RA4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139789 2001 RK5 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139790 2001 RH6 10/09/2001 Badlands R. Dyvig 4,6 km MPC · JPL
139791 2001 RR6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
139792 2001 RU7 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139793 2001 RX7 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139794 2001 RJ8 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139795 2001 RL8 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139796 2001 RN8 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139797 2001 RL10 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139798 2001 RO10 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139799 2001 RL11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 12 km MPC · JPL
139800 2001 RV12 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL