Danh sách tiểu hành tinh/140501–140600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140501 2001 TN158 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
140502 2001 TK160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
140503 2001 TN160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
140504 2001 TO161 11/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
140505 2001 TS161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
140506 2001 TJ163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140507 2001 TH164 11/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
140508 2001 TN165 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140509 2001 TR165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
140510 2001 TT165 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
140511 2001 TF166 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140512 2001 TN166 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140513 2001 TY166 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140514 2001 TF167 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
140515 2001 TA169 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140516 2001 TU169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140517 2001 TV169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140518 2001 TY169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140519 2001 TZ169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140520 2001 TN170 13/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140521 2001 TS170 13/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
140522 2001 TH171 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
140523 2001 TK171 15/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
140524 2001 TT171 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
140525 2001 TF172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
140526 2001 TE173 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140527 2001 TN174 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140528 2001 TY174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
140529 2001 TG176 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
140530 2001 TY176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140531 2001 TC180 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140532 2001 TJ180 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140533 2001 TK180 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140534 2001 TT180 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140535 2001 TN182 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140536 2001 TO182 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140537 2001 TQ182 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140538 2001 TX182 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140539 2001 TJ184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
140540 2001 TU184 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140541 2001 TO185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140542 2001 TP185 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140543 2001 TS186 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140544 2001 TH188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
140545 2001 TA194 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
140546 2001 TZ194 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
140547 2001 TA195 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140548 2001 TB197 15/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
140549 2001 TU198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140550 2001 TY198 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140551 2001 TE200 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140552 2001 TW201 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140553 2001 TQ202 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140554 2001 TK203 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
140555 2001 TV203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140556 2001 TY203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140557 2001 TE204 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140558 2001 TO204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
140559 2001 TQ204 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140560 2001 TW204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140561 2001 TL207 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
140562 2001 TS207 11/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140563 2001 TE209 12/10/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
140564 2001 TY209 13/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
140565 2001 TO210 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140566 2001 TR211 13/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140567 2001 TN212 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140568 2001 TZ212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
140569 2001 TF213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
140570 2001 TY213 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
140571 2001 TL214 13/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140572 2001 TE215 13/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140573 2001 TH215 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140574 2001 TA216 13/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
140575 2001 TK217 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
140576 2001 TL217 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140577 2001 TF219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
140578 2001 TN221 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
140579 2001 TM222 14/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
140580 2001 TW223 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140581 2001 TX223 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
140582 2001 TW225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
140583 2001 TZ225 14/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
140584 2001 TU226 14/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
140585 2001 TR227 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
140586 2001 TP228 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
140587 2001 TE229 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
140588 2001 TU230 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
140589 2001 TY230 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140590 2001 TR231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
140591 2001 TL232 15/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
140592 2001 TZ233 15/10/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
140593 2001 TA235 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
140594 2001 TC236 15/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140595 2001 TE236 15/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
140596 2001 TO236 15/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
140597 2001 TZ237 13/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140598 2001 TD238 14/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140599 2001 TX238 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140600 2001 TC239 15/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL