Danh sách tiểu hành tinh/140401–140500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
140401 2001 TJ70 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140402 2001 TB71 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140403 2001 TN71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
140404 2001 TH73 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
140405 2001 TK73 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140406 2001 TV73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140407 2001 TQ74 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140408 2001 TC76 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
140409 2001 TO77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140410 2001 TJ81 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
140411 2001 TT82 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140412 2001 TH83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
140413 2001 TM84 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
140414 2001 TO85 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140415 2001 TP85 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
140416 2001 TF87 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
140417 2001 TT87 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140418 2001 TS89 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140419 2001 TY89 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140420 2001 TM90 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140421 2001 TJ92 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140422 2001 TO92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140423 2001 TM93 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140424 2001 TO93 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
140425 2001 TS93 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140426 2001 TU93 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140427 2001 TE94 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140428 2001 TT94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
140429 2001 TQ96 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140430 2001 TS101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140431 2001 TU101 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
140432 2001 TC102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
140433 2001 TK102 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140434 2001 TB103 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140435 2001 TX103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
140436 2001 TW104 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
140437 2001 TC106 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
140438 2001 TJ108 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140439 2001 TY109 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
140440 2001 TK112 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
140441 2001 TH113 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
140442 2001 TF114 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
140443 2001 TR114 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
140444 2001 TR115 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
140445 2001 TB116 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
140446 2001 TU118 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
140447 2001 TX118 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140448 2001 TQ120 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
140449 2001 TS120 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
140450 2001 TE121 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
140451 2001 TQ121 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
140452 2001 TX122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
140453 2001 TN123 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
140454 2001 TB124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
140455 2001 TY124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
140456 2001 TS125 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
140457 2001 TS126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
140458 2001 TF127 11/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
140459 2001 TO127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
140460 2001 TR127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
140461 2001 TS127 15/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
140462 2001 TF128 10/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
140463 2001 TX128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
140464 2001 TF129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
140465 2001 TF130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
140466 2001 TU130 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
140467 2001 TN131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140468 2001 TU132 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
140469 2001 TY133 12/10/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
140470 2001 TR134 13/10/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
140471 2001 TZ134 13/10/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
140472 2001 TB135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
140473 2001 TK135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
140474 2001 TM135 13/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
140475 2001 TF137 14/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
140476 2001 TL137 14/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
140477 2001 TM137 14/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
140478 2001 TN138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
140479 2001 TQ138 10/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
140480 2001 TV138 10/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
140481 2001 TQ140 10/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
140482 2001 TK141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140483 2001 TM141 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
140484 2001 TH142 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
140485 2001 TJ142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
140486 2001 TZ142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
140487 2001 TP143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
140488 2001 TS143 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
140489 2001 TU145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
140490 2001 TJ148 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
140491 2001 TA149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
140492 2001 TH151 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
140493 2001 TL151 10/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
140494 2001 TR151 10/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140495 2001 TK153 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
140496 2001 TT153 13/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
140497 2001 TX153 13/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
140498 2001 TO155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
140499 2001 TW156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
140500 2001 TF158 10/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL