Danh sách tiểu hành tinh/139401–139500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139401 2001 NT20 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139402 2001 NF22 14/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139403 2001 OG1 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
139404 2001 OE2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139405 2001 OG2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
139406 2001 OD4 18/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
139407 2001 OX9 18/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139408 2001 OU11 18/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
139409 2001 OC13 21/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
139410 2001 OR14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139411 2001 OD15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
139412 2001 OX15 18/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139413 2001 OH16 21/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
139414 2001 OR16 20/07/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,2 km MPC · JPL
139415 2001 OH18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139416 2001 OL18 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
139417 2001 ON18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
139418 2001 OM20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
139419 2001 OR20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139420 2001 OF26 17/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139421 2001 OA27 18/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139422 2001 OJ28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
139423 2001 OQ32 19/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
139424 2001 OU33 19/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
139425 2001 OE34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
139426 2001 OM34 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139427 2001 OW35 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
139428 2001 OO38 20/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
139429 2001 OH40 20/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
139430 2001 OA45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139431 2001 OM45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
139432 2001 OS45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
139433 2001 ON47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139434 2001 OL48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139435 2001 ON51 21/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
139436 2001 OT51 21/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
139437 2001 ON52 21/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139438 2001 OY52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139439 2001 OK54 21/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
139440 2001 OW55 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
139441 2001 OY56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
139442 2001 OQ60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139443 2001 OT60 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
139444 2001 OY61 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
139445 2001 OE63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
139446 2001 OU63 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
139447 2001 OD64 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139448 2001 OL64 24/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139449 2001 OX64 18/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
139450 2001 OC65 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
139451 2001 OE65 22/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139452 2001 OK66 22/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
139453 2001 OT67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
139454 2001 OD69 18/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
139455 2001 OC71 20/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
139456 2001 OT71 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
139457 2001 OJ74 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139458 2001 OT74 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
139459 2001 OY74 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139460 2001 OS78 26/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
139461 2001 OC80 29/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
139462 2001 OD84 22/07/2001 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
139463 2001 OF85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139464 2001 OH86 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139465 2001 OF88 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
139466 2001 OU88 21/07/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
139467 2001 OT90 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
139468 2001 OV90 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139469 2001 OF91 19/07/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 2,2 km MPC · JPL
139470 2001 OK91 30/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
139471 2001 OY91 31/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139472 2001 ON96 24/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
139473 2001 OK99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139474 2001 OW100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
139475 2001 OT102 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139476 2001 OC104 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139477 2001 OK104 30/07/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139478 2001 OP104 19/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 4,6 km MPC · JPL
139479 2001 OW105 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139480 2001 PU1 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139481 2001 PB3 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
139482 2001 PP7 07/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
139483 2001 PZ8 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
139484 2001 PZ10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139485 2001 PT14 14/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
139486 2001 PT15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
139487 2001 PA20 10/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
139488 2001 PU21 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
139489 2001 PU23 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
139490 2001 PY23 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
139491 2001 PF26 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139492 2001 PK26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
139493 2001 PL28 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
139494 2001 PE31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
139495 2001 PF31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139496 2001 PJ31 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
139497 2001 PC34 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
139498 2001 PJ34 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
139499 2001 PU35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
139500 2001 PO36 11/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL