Danh sách tiểu hành tinh/139301–139400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139301 2001 KN14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139302 2001 KV14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139303 2001 KA15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139304 2001 KR17 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139305 2001 KS17 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139306 2001 KV17 22/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
139307 2001 KD19 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139308 2001 KH20 22/05/2001 Wise Wise Obs. 1,4 km MPC · JPL
139309 2001 KH22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139310 2001 KQ22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139311 2001 KJ23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139312 2001 KO23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139313 2001 KD25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139314 2001 KK25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139315 2001 KL25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139316 2001 KN25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139317 2001 KY25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139318 2001 KD26 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139319 2001 KL26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139320 2001 KL29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139321 2001 KA31 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139322 2001 KC32 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139323 2001 KD32 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139324 2001 KO32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
139325 2001 KT32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139326 2001 KQ34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139327 2001 KY35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139328 2001 KO36 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139329 2001 KF37 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139330 2001 KW38 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139331 2001 KW44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139332 2001 KH46 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139333 2001 KD47 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139334 2001 KJ50 20/05/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
139335 2001 KJ52 17/05/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
139336 2001 KE53 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139337 2001 KF53 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139338 2001 KV53 20/05/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
139339 2001 KA57 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139340 2001 KB58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139341 2001 KQ58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139342 2001 KF60 27/05/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139343 2001 KC62 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139344 2001 KH66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139345 2001 KA67 30/05/2001 Anderson Mesa LONEOS APO 2,6 km MPC · JPL
139346 2001 KO70 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
139347 2001 KM71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139348 2001 KU73 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139349 2001 KL74 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139350 2001 KM75 31/05/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
139351 2001 LJ6 14/06/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139352 2001 LY7 15/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139353 2001 LW11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139354 2001 LD12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139355 2001 LA13 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139356 2001 LL14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139357 2001 LY15 12/06/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
139358 2001 LJ18 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
139359 2001 ME1 16/06/2001 Socorro LINEAR APO 1,9 km MPC · JPL
139360 2001 MU2 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139361 2001 MV2 16/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139362 2001 MZ4 21/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
139363 2001 ME8 20/06/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
139364 2001 MO8 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
139365 2001 MX8 19/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
139366 2001 MP10 20/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139367 2001 ME12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
139368 2001 MH12 21/06/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
139369 2001 MY13 24/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
139370 2001 MJ14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
139371 2001 MH16 27/06/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
139372 2001 MD17 27/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139373 2001 MA18 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139374 2001 MW18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139375 2001 MY19 25/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139376 2001 MN20 25/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
139377 2001 MW20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
139378 2001 MH21 27/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
139379 2001 MZ22 30/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
139380 2001 MT23 27/06/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139381 2001 MC24 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
139382 2001 MP26 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
139383 2001 MA27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
139384 2001 MQ27 20/06/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
139385 2001 MT28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
139386 2001 NP1 10/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139387 2001 NH3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139388 2001 NQ4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139389 2001 NQ7 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
139390 2001 NU7 13/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139391 2001 NF9 13/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139392 2001 NB10 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139393 2001 ND11 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139394 2001 NU12 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139395 2001 NB17 14/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139396 2001 NJ17 14/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
139397 2001 NS17 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
139398 2001 NF18 10/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139399 2001 NH19 14/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
139400 2001 NL20 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL