Danh sách tiểu hành tinh/138401–138500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138401 2000 HB13 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138402 2000 HN14 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138403 2000 HM21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138404 2000 HA24 28/04/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
138405 2000 HV24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
138406 2000 HN27 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138407 2000 HR27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138408 2000 HY28 30/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138409 2000 HH30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138410 2000 HV31 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138411 2000 HY33 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
138412 2000 HD34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138413 2000 HW39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
138414 2000 HY41 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138415 2000 HM44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
138416 2000 HB45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
138417 2000 HN48 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138418 2000 HZ48 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138419 2000 HU56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
138420 2000 HA57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
138421 2000 HJ59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138422 2000 HP60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
138423 2000 HB64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
138424 2000 HP66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
138425 2000 HV68 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138426 2000 HY69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
138427 2000 HG75 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
138428 2000 HG77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
138429 2000 HP77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
138430 2000 HS80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
138431 2000 HZ81 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138432 2000 HM82 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138433 2000 HV82 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138434 2000 HF83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138435 2000 HX87 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138436 2000 HA89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138437 2000 HN89 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138438 2000 HG95 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138439 2000 HD98 26/04/2000 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,8 km MPC · JPL
138440 2000 HP99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
138441 2000 HB100 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138442 2000 HN103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
138443 2000 HR104 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
138444 2000 JS1 01/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138445 Westenburger 2000 JF2 02/05/2000 Drebach J. Kandler 1,3 km MPC · JPL
138446 2000 JP4 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
138447 2000 JQ6 04/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138448 2000 JV7 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
138449 2000 JF8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138450 2000 JQ8 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138451 2000 JR9 03/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138452 2000 JO10 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138453 2000 JO11 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138454 2000 JQ11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138455 2000 JQ13 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
138456 2000 JD21 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138457 2000 JN23 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
138458 2000 JS24 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138459 2000 JQ31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138460 2000 JP33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138461 2000 JA35 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138462 2000 JO41 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138463 2000 JV41 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138464 2000 JJ42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138465 2000 JV42 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138466 2000 JO43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138467 2000 JL44 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138468 2000 JW44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138469 2000 JJ56 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138470 2000 JF60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138471 2000 JC75 05/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
138472 2000 JB77 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138473 2000 JT78 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
138474 2000 JP79 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138475 2000 JD84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138476 2000 JJ85 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
138477 2000 JY86 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
138478 2000 JF87 02/05/2000 McDonald T. L. Farnham 2,7 km MPC · JPL
138479 2000 KU2 26/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
138480 2000 KZ2 27/05/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
138481 2000 KD3 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138482 2000 KR4 27/05/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
138483 2000 KT7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138484 2000 KD9 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138485 2000 KY9 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138486 2000 KH11 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138487 2000 KF15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138488 2000 KY16 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138489 2000 KL17 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138490 2000 KK20 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138491 2000 KE27 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138492 2000 KF34 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138493 2000 KQ35 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138494 2000 KD37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
138495 2000 KG37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
138496 2000 KE38 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
138497 2000 KS42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138498 2000 KV42 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138499 2000 KE43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
138500 2000 KF51 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL