Danh sách tiểu hành tinh/138301–138400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138301 2000 GO49 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138302 2000 GH53 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138303 2000 GB54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138304 2000 GE55 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138305 2000 GV57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138306 2000 GK59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138307 2000 GT59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138308 2000 GN60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138309 2000 GY60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138310 2000 GH61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138311 2000 GG63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138312 2000 GY63 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138313 2000 GH69 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138314 2000 GG70 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138315 2000 GQ71 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138316 2000 GG73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138317 2000 GN74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138318 2000 GZ74 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138319 2000 GL77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138320 2000 GR79 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
138321 2000 GJ80 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138322 2000 GP81 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138323 2000 GT81 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138324 2000 GC82 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138325 2000 GO82 03/04/2000 Socorro LINEAR APO 1,6 km MPC · JPL
138326 2000 GX86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138327 2000 GY89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138328 2000 GC90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138329 2000 GG90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138330 2000 GE91 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138331 2000 GU93 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138332 2000 GJ94 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138333 2000 GK97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138334 2000 GW98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138335 2000 GW100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138336 2000 GJ102 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138337 2000 GS104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138338 2000 GC105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138339 2000 GT105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138340 2000 GB110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
138341 2000 GD110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
138342 2000 GF110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
138343 2000 GF112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
138344 2000 GN112 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138345 2000 GW112 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138346 2000 GL113 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138347 2000 GB114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138348 2000 GN114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138349 2000 GK115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138350 2000 GT115 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
138351 2000 GF116 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138352 2000 GS116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
138353 2000 GX117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
138354 2000 GF118 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138355 2000 GH118 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
138356 2000 GW121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
138357 2000 GB123 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138358 2000 GL127 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138359 2000 GX127 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch APO 1,1 km MPC · JPL
138360 2000 GA130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138361 2000 GZ131 08/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138362 2000 GP132 12/04/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
138363 2000 GO137 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138364 2000 GU138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
138365 2000 GG139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
138366 2000 GH139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
138367 2000 GJ139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
138368 2000 GE140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
138369 2000 GL140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
138370 2000 GS143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
138371 2000 GK144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
138372 2000 GN144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
138373 2000 GQ150 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138374 2000 GA151 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138375 2000 GS151 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
138376 2000 GV152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
138377 2000 GX153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
138378 2000 GP154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
138379 2000 GD157 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138380 2000 GM157 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138381 2000 GL162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138382 2000 GM162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138383 2000 GA163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
138384 2000 GJ164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138385 2000 GZ168 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138386 2000 GF169 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138387 2000 GY172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
138388 2000 GX173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
138389 2000 GS174 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
138390 2000 GB175 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138391 2000 GK177 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
138392 2000 HY 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138393 2000 HF3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
138394 2000 HA4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
138395 2000 HD5 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138396 2000 HV7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138397 2000 HB11 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
138398 2000 HG11 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138399 2000 HK11 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138400 2000 HL12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL