Danh sách tiểu hành tinh/138701–138800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138701 2000 SJ80 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138702 2000 SW85 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138703 2000 SK89 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138704 2000 SO90 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
138705 2000 SU90 22/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
138706 2000 SR92 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
138707 2000 SP95 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138708 2000 SW95 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138709 2000 SJ101 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138710 2000 SE103 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138711 2000 SN104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138712 2000 SJ105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
138713 2000 SK117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138714 2000 SC126 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138715 2000 SK129 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138716 2000 SU130 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138717 2000 SB135 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
138718 2000 SW139 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138719 2000 SB144 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138720 2000 SV156 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
138721 2000 SY156 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138722 2000 SA157 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
138723 2000 SY158 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
138724 2000 SZ164 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138725 2000 SF175 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138726 2000 SY176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138727 2000 SU180 27/09/2000 Socorro LINEAR APO · 560 m MPC · JPL
138728 2000 SO186 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
138729 2000 SB187 21/09/2000 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
138730 2000 SP187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
138731 2000 SE191 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
138732 2000 SG191 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138733 2000 SB195 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138734 2000 SG195 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138735 2000 SR199 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138736 2000 SV199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138737 2000 SX201 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138738 2000 SZ203 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
138739 2000 SF206 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
138740 2000 SB209 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
138741 2000 SE213 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
138742 2000 SR223 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
138743 2000 SC225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
138744 2000 SB235 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138745 2000 SM235 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138746 2000 SD246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138747 2000 SR246 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
138748 2000 SU246 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
138749 2000 SD253 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138750 2000 SH253 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138751 2000 SC259 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138752 2000 SP259 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
138753 2000 SP270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138754 2000 SA272 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
138755 2000 SL272 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138756 2000 SC273 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138757 2000 SR280 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138758 2000 SS280 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138759 2000 SK281 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138760 2000 SO283 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138761 2000 SN286 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138762 2000 SR287 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138763 2000 SX290 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
138764 2000 SP292 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
138765 2000 SD306 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138766 2000 SL308 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
138767 2000 ST313 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138768 2000 SM314 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138769 2000 SP314 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138770 2000 SK315 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
138771 2000 SP316 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
138772 2000 SH317 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
138773 2000 SS318 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138774 2000 SJ320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
138775 2000 SA328 30/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
138776 2000 SH328 30/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
138777 2000 SX330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
138778 2000 ST334 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
138779 2000 SL335 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
138780 2000 SR338 25/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
138781 2000 SH339 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
138782 2000 SV344 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138783 2000 SJ349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
138784 2000 SN350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
138785 2000 SA351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
138786 2000 SL355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
138787 2000 SJ358 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
138788 2000 SQ359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
138789 2000 SU362 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138790 2000 SZ362 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
138791 2000 SK363 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
138792 2000 SP365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
138793 2000 SV368 25/09/2000 Jodrell Bank LONEOS 3,9 km MPC · JPL
138794 2000 TU2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
138795 2000 TB4 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138796 2000 TV6 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138797 2000 TR9 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
138798 2000 TA13 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
138799 2000 TT15 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
138800 2000 TZ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL