Danh sách tiểu hành tinh/137701–137800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137701 1999 XR73 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137702 1999 XZ75 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137703 1999 XE78 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137704 1999 XV78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
137705 1999 XL81 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137706 1999 XB83 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137707 1999 XJ83 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137708 1999 XK89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137709 1999 XX89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137710 1999 XH93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
137711 1999 XJ96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
137712 1999 XU96 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137713 1999 XX96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137714 1999 XY96 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137715 1999 XA98 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137716 1999 XG98 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137717 1999 XT101 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137718 1999 XA102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137719 1999 XS102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137720 1999 XU102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137721 1999 XW103 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137722 1999 XN104 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137723 1999 XR107 04/12/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
137724 1999 XW111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137725 1999 XY111 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137726 1999 XL115 04/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137727 1999 XG117 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137728 1999 XP117 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137729 1999 XW118 05/12/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
137730 1999 XR121 05/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137731 1999 XW121 07/12/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
137732 1999 XY121 07/12/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137733 1999 XG122 07/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
137734 1999 XC123 07/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137735 1999 XF124 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
137736 1999 XX125 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137737 1999 XD128 07/12/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137738 1999 XK130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
137739 1999 XO130 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137740 1999 XN131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137741 1999 XA135 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137742 1999 XH136 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
137743 1999 XE138 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
137744 1999 XU138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137745 1999 XY141 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137746 1999 XP153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137747 1999 XC154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
137748 1999 XQ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137749 1999 XR154 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137750 1999 XB157 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137751 1999 XB159 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137752 1999 XU160 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137753 1999 XP161 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137754 1999 XY162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137755 1999 XB164 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137756 1999 XZ166 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137757 1999 XK171 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137758 1999 XH173 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137759 1999 XM173 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137760 1999 XF176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137761 1999 XG177 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137762 1999 XM179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137763 1999 XW179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
137764 1999 XX179 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137765 1999 XT182 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137766 1999 XM184 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
137767 1999 XG186 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137768 1999 XU187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137769 1999 XU189 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
137770 1999 XD195 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137771 1999 XS196 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
137772 1999 XZ197 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137773 1999 XM216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137774 1999 XP217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137775 1999 XH218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137776 1999 XJ218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137777 1999 XN218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
137778 1999 XL220 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137779 1999 XL221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137780 1999 XO223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137781 1999 XX224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
137782 1999 XF226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137783 1999 XQ226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137784 1999 XV228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137785 1999 XB234 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
137786 1999 XE237 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137787 1999 XV237 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
137788 1999 XP238 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137789 1999 XF239 05/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
137790 1999 XJ239 07/12/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
137791 1999 XR242 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
137792 1999 XP245 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137793 1999 XU250 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137794 1999 XK252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
137795 1999 XM252 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137796 1999 XB254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137797 1999 XS255 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137798 1999 XH256 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137799 1999 YB 16/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
137800 1999 YE 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL