Danh sách tiểu hành tinh/137301–137400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
137301 1999 RP239 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137302 1999 RB254 04/09/1999 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
137303 1999 SX9 23/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,2 km MPC · JPL
137304 1999 SK12 27/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
137305 1999 SO14 30/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
137306 1999 SU16 29/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
137307 1999 SZ27 27/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
137308 1999 TF2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
137309 1999 TM5 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,4 km MPC · JPL
137310 1999 TF9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,3 km MPC · JPL
137311 1999 TX9 09/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
137312 1999 TK10 10/10/1999 Prescott P. G. Comba 8,2 km MPC · JPL
137313 1999 TR12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 980 m MPC · JPL
137314 1999 TQ14 12/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák 1,0 km MPC · JPL
137315 1999 TB20 15/10/1999 Xinglong SCAP 1,1 km MPC · JPL
137316 1999 TQ20 05/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
137317 1999 TY21 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137318 1999 TG22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137319 1999 TV23 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
137320 1999 TZ28 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137321 1999 TN29 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137322 1999 TR32 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137323 1999 TF35 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137324 1999 TX35 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137325 1999 TQ37 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
137326 1999 TT40 05/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
137327 1999 TK41 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137328 1999 TJ42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
137329 1999 TO45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137330 1999 TS45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
137331 1999 TX53 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
137332 1999 TS58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137333 1999 TN63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
137334 1999 TC67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137335 1999 TE68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137336 1999 TG68 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
137337 1999 TX76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
137338 1999 TH77 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
137339 1999 TD78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137340 1999 TB83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
137341 1999 TD83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
137342 1999 TU85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
137343 1999 TV85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
137344 1999 TB89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137345 1999 TK89 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137346 1999 TP90 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137347 1999 TL94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137348 1999 TZ94 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137349 1999 TQ97 02/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
137350 1999 TK100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137351 1999 TO100 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137352 1999 TY103 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137353 1999 TW104 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137354 1999 TA105 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137355 1999 TS106 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137356 1999 TN108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
137357 1999 TQ108 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137358 1999 TE111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137359 1999 TS113 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
137360 1999 TF114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137361 1999 TQ114 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137362 1999 TC117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137363 1999 TD117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137364 1999 TZ118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137365 1999 TU120 04/10/1999 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
137366 1999 TV120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137367 1999 TC123 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137368 1999 TE124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137369 1999 TQ124 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137370 1999 TA126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137371 1999 TF126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137372 1999 TM126 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137373 1999 TD128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137374 1999 TJ128 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
137375 1999 TM131 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137376 1999 TT133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137377 1999 TD135 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137378 1999 TS136 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137379 1999 TV138 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137380 1999 TO144 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137381 1999 TQ149 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137382 1999 TF150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137383 1999 TL151 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137384 1999 TS154 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
137385 1999 TC155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
137386 1999 TK155 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137387 1999 TB156 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
137388 1999 TY156 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137389 1999 TL157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
137390 1999 TS157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137391 1999 TF158 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137392 1999 TS159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
137393 1999 TW159 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137394 1999 TK162 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137395 1999 TZ163 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
137396 1999 TY164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
137397 1999 TH165 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
137398 1999 TW170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
137399 1999 TY171 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
137400 1999 TC177 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL