Danh sách tiểu hành tinh/138201–138300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
138201 2000 EZ137 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138202 2000 EG139 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138203 2000 EJ142 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138204 2000 EY146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138205 2000 EZ148 04/03/2000 Catalina CSS APO 3,7 km MPC · JPL
138206 2000 EJ149 05/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
138207 2000 EN149 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
138208 2000 EN162 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138209 2000 EK163 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
138210 2000 EA166 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138211 2000 EF167 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138212 2000 EY172 01/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
138213 2000 EL174 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
138214 2000 EU178 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138215 2000 EJ181 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138216 2000 EG183 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138217 2000 EJ192 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138218 2000 EW193 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138219 2000 EF196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138220 2000 ET196 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
138221 Baldry 2000 EC207 03/03/2000 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
138222 2000 FU3 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138223 2000 FK6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138224 2000 FB7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
138225 2000 FR8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
138226 2000 FV12 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138227 2000 FK16 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138228 2000 FG17 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
138229 2000 FV18 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138230 2000 FE19 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
138231 2000 FK20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138232 2000 FV22 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138233 2000 FM23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138234 2000 FN23 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138235 2000 FV24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
138236 2000 FA25 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138237 2000 FQ28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
138238 2000 FQ30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
138239 2000 FU32 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138240 2000 FP33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
138241 2000 FS33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
138242 2000 FW33 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138243 2000 FQ35 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138244 2000 FJ38 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138245 2000 FG40 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
138246 2000 FZ46 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138247 2000 FN50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
138248 2000 FP53 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
138249 2000 FL56 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
138250 2000 FS56 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138251 2000 FH57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
138252 2000 FM58 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
138253 2000 FB60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
138254 2000 FD61 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
138255 2000 FJ69 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
138256 2000 FR69 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
138257 2000 FR70 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
138258 2000 GD2 03/04/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
138259 2000 GQ3 05/04/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
138260 2000 GS3 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138261 2000 GR4 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
138262 2000 GM9 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
138263 2000 GW9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138264 2000 GQ11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138265 2000 GY13 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138266 2000 GC14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138267 2000 GQ15 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
138268 2000 GR15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
138269 2000 GY15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
138270 2000 GZ15 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
138271 2000 GS16 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
138272 2000 GX17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138273 2000 GL19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
138274 2000 GY19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138275 2000 GG20 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138276 2000 GL21 08/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
138277 2000 GT23 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138278 2000 GY23 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138279 2000 GB24 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
138280 2000 GC24 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
138281 2000 GM25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138282 2000 GA30 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
138283 2000 GP30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
138284 2000 GS30 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138285 2000 GF31 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
138286 2000 GO32 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138287 2000 GB33 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
138288 2000 GH33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138289 2000 GS33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138290 2000 GW33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138291 2000 GF34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
138292 2000 GE37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
138293 2000 GF37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138294 2000 GC38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
138295 2000 GZ39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
138296 2000 GE40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
138297 2000 GQ41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
138298 2000 GG46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
138299 2000 GH46 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
138300 2000 GX48 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL