Danh sách tiểu hành tinh/133601–133700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133601 2003 UU90 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
133602 2003 UH92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
133603 2003 UZ94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133604 2003 UD95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
133605 2003 UX95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
133606 2003 US99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
133607 2003 UF100 19/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
133608 2003 UL100 19/10/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
133609 2003 UA101 20/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133610 2003 UZ102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
133611 2003 UX109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133612 2003 UE110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
133613 2003 UW110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133614 2003 UM112 20/10/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
133615 2003 UL113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133616 2003 US116 21/10/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
133617 2003 UY116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133618 2003 UZ116 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133619 2003 UT119 18/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133620 2003 UU119 18/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
133621 2003 UD120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133622 2003 UP121 19/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133623 2003 UA122 19/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133624 2003 UP126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
133625 2003 UC129 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133626 2003 UC130 18/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
133627 2003 UX130 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133628 2003 UL131 19/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
133629 2003 UZ134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
133630 2003 UM136 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133631 2003 UV137 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133632 2003 UA141 17/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133633 2003 UN141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133634 2003 UZ142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
133635 2003 UN143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133636 2003 UB144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
133637 2003 UG144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
133638 2003 UP145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133639 2003 UL146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133640 2003 UZ146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
133641 2003 UF147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
133642 2003 UG147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
133643 2003 US147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
133644 2003 UJ148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
133645 2003 UN149 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133646 2003 UV151 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133647 2003 UK152 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
133648 2003 UE155 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
133649 2003 UF155 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133650 2003 UM161 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
133651 2003 UY163 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133652 2003 UD164 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133653 2003 UU165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133654 2003 UL167 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133655 2003 UC168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133656 2003 UP169 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133657 2003 US169 22/10/2003 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
133658 2003 UZ169 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
133659 2003 UH174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133660 2003 UD175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
133661 2003 UP175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133662 2003 UV176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
133663 2003 UP179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133664 2003 UQ182 21/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133665 2003 UE184 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
133666 2003 UD185 21/10/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
133667 2003 UQ185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133668 2003 UR186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
133669 2003 US186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133670 2003 UU186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133671 2003 UR188 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
133672 2003 UR189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133673 2003 UY190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133674 2003 UL192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
133675 2003 UO193 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133676 2003 UG197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
133677 2003 UN197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133678 2003 UW197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133679 2003 UY197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133680 2003 US198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
133681 2003 UO199 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133682 2003 UR199 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133683 2003 UZ199 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133684 2003 UZ202 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133685 2003 UB203 21/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
133686 2003 UD205 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
133687 2003 UR206 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
133688 2003 UX206 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
133689 2003 UD213 23/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
133690 2003 UN216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133691 2003 UG217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133692 2003 UN217 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
133693 2003 UC220 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
133694 2003 UK221 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
133695 2003 UF223 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133696 2003 UN223 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
133697 2003 UE226 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133698 2003 UB227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
133699 2003 UG227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133700 2003 UV227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL