Danh sách tiểu hành tinh/133501–133600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133501 2003 ST282 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
133502 2003 SW283 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
133503 2003 SW288 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133504 2003 SC290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133505 2003 SV290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
133506 2003 SP293 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133507 2003 SG294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133508 2003 SQ294 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
133509 2003 SC295 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133510 2003 SU297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
133511 2003 SV298 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
133512 2003 SY298 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
133513 2003 SV299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133514 2003 SJ303 17/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133515 2003 SU303 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133516 2003 SK304 17/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
133517 2003 SM304 17/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
133518 2003 SD306 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
133519 2003 SK306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133520 2003 SO308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
133521 2003 SF310 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133522 2003 SA311 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
133523 2003 SB311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133524 2003 SN311 29/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133525 2003 SZ314 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133526 2003 SE315 25/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133527 Fredearly 2003 TZ 05/10/2003 Wrightwood J. W. Young 3,8 km MPC · JPL
133528 Ceragioli 2003 TC2 04/10/2003 Junk Bond D. Healy 2,7 km MPC · JPL
133529 2003 TR2 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
133530 2003 TF5 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
133531 2003 TJ5 02/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
133532 2003 TK6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
133533 2003 TR8 02/10/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
133534 2003 TC9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133535 2003 TJ9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
133536 Alicewhagel 2003 TZ9 15/10/2003 Sandlot Sandlot Obs. 4,6 km MPC · JPL
133537 Mariomotta 2003 TL10 07/10/2003 Schiaparelli L. Buzzi 2,3 km MPC · JPL
133538 2003 TW10 15/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133539 2003 TF11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
133540 2003 TB12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
133541 2003 TQ13 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
133542 2003 TS14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133543 2003 TY14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
133544 2003 TD16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133545 2003 TB17 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
133546 2003 TR18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133547 2003 TW18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133548 2003 TN19 15/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
133549 2003 TP21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
133550 2003 TG50 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133551 2003 TU57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
133552 Itting-Enke 133552|Itting-Enke}} 16/10/2003 Mülheim-Ruhr Turtle Star Obs. 6,0 km MPC · JPL
133553 2003 UF5 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
133554 2003 UN5 18/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133555 2003 UO5 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
133556 2003 UP6 18/10/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
133557 2003 UX6 18/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
133558 2003 UP7 16/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,4 km MPC · JPL
133559 2003 UZ10 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
133560 2003 UW11 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
133561 2003 UK12 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
133562 2003 UE23 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133563 2003 UN23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
133564 2003 US26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 13 km MPC · JPL
133565 2003 UE27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
133566 2003 UZ27 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
133567 2003 UZ29 21/10/2003 Nashville R. Clingan 2,4 km MPC · JPL
133568 2003 UO36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
133569 2003 US36 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133570 2003 UK37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 7,0 km MPC · JPL
133571 2003 UQ37 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
133572 2003 UO38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133573 2003 UQ39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
133574 2003 UN48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
133575 2003 UO48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133576 2003 UE49 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
133577 2003 UB50 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
133578 2003 UY50 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133579 2003 UC53 18/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133580 2003 UA55 18/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
133581 2003 UC55 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133582 2003 UF60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
133583 2003 UN60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
133584 2003 UD63 16/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
133585 2003 UM63 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133586 2003 UH64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133587 2003 UL64 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133588 2003 UD65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133589 2003 UQ66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
133590 2003 UB69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
133591 2003 UA71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133592 2003 UR73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133593 2003 UL77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133594 2003 UX79 18/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
133595 2003 US81 16/10/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
133596 2003 UX86 18/10/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
133597 2003 UN88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
133598 2003 UQ88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
133599 2003 UX88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
133600 2003 UY88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL