Danh sách tiểu hành tinh/132601–132700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132601 2002 JH145 13/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132602 2002 KB5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132603 2002 KK6 25/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132604 2002 KS8 30/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
132605 2002 KA9 29/05/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
132606 2002 KL9 29/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
132607 2002 KT9 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132608 2002 KV10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132609 2002 KU12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
132610 2002 KC13 18/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
132611 2002 KE14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132612 2002 KM14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132613 2002 KQ14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132614 2002 KN15 23/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132615 2002 LM1 02/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132616 2002 LO3 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
132617 2002 LF4 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132618 2002 LH6 07/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132619 2002 LR6 01/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
132620 2002 LL7 02/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
132621 2002 LS8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
132622 2002 LE9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132623 2002 LV9 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132624 2002 LD13 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132625 2002 LJ20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132626 2002 LY20 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
132627 2002 LH21 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132628 2002 LJ21 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132629 2002 LU22 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132630 2002 LH24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
132631 2002 LW27 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132632 2002 LU29 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
132633 2002 LL30 01/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132634 2002 LQ30 03/06/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
132635 2002 LG32 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132636 2002 LC33 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132637 2002 LW34 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132638 2002 LZ34 09/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
132639 2002 LB35 11/06/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
132640 2002 LW36 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132641 2002 LY37 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132642 2002 LF38 05/06/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
132643 2002 LN40 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
132644 2002 LJ45 05/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132645 2002 LK45 05/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132646 2002 LT45 06/06/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
132647 2002 LY48 13/06/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
132648 2002 LF51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132649 2002 LH51 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132650 2002 LL51 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132651 2002 LD52 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132652 2002 LX53 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
132653 2002 LY53 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
132654 2002 LD54 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132655 2002 LF54 10/06/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
132656 2002 LP54 08/06/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
132657 2002 LZ54 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
132658 2002 LA56 14/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132659 2002 LH57 11/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132660 2002 LY57 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132661 Carlbaeker 2002 LO60 12/06/2002 Palomar M. Meyer 1,6 km MPC · JPL
132662 2002 LQ60 08/06/2002 Palomar S. F. Hönig 5,5 km MPC · JPL
132663 2002 MD2 16/06/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132664 2002 MB3 25/06/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132665 2002 MC5 16/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132666 2002 NU1 03/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132667 2002 NL4 03/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
132668 2002 NA6 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
132669 2002 NJ6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
132670 2002 NT8 01/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132671 2002 NL9 03/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132672 2002 NP9 03/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132673 2002 NO12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132674 2002 NB14 04/07/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
132675 2002 NG14 04/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
132676 2002 NR14 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132677 2002 ND15 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132678 2002 NW15 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
132679 2002 NF16 06/07/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
132680 2002 NE18 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132681 2002 NG19 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132682 2002 NW19 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132683 2002 NZ21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132684 2002 NQ22 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132685 2002 NV23 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
132686 2002 ND25 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
132687 2002 NJ25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
132688 2002 NF27 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
132689 2002 NC28 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132690 2002 NQ28 12/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132691 2002 NY32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132692 2002 NJ33 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
132693 2002 NQ33 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132694 2002 NH34 11/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,5 km MPC · JPL
132695 2002 NV34 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132696 2002 NW34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132697 2002 NU37 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132698 2002 NJ38 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
132699 2002 NY43 12/07/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
132700 2002 NX48 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL