Danh sách tiểu hành tinh/133101–133200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133101 2003 OJ2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133102 2003 OF6 23/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
133103 2003 OG7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
133104 2003 OP8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
133105 2003 OG10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133106 2003 OS10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
133107 2003 OX10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
133108 2003 OM13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
133109 2003 OO18 25/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
133110 2003 ON19 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133111 2003 OW20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
133112 2003 OV21 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
133113 2003 OO22 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133114 2003 OA23 30/07/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
133115 2003 OR25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
133116 2003 OY25 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133117 2003 OB27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133118 2003 ON27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133119 2003 OK28 24/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133120 2003 OO31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133121 2003 OC32 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
133122 2003 OD32 30/07/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
133123 2003 PO1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
133124 2003 PP1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133125 2003 PF2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133126 2003 PJ3 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
133127 2003 PY3 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
133128 2003 PZ3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
133129 2003 PV4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
133130 2003 PB6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133131 2003 PC8 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
133132 2003 PJ8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
133133 2003 PH9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
133134 2003 PN11 05/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133135 2003 PG12 05/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133136 2003 QS2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
133137 2003 QQ4 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133138 2003 QF6 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
133139 2003 QR6 20/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
133140 2003 QM7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
133141 2003 QN7 21/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133142 2003 QH9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
133143 2003 QS11 21/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
133144 2003 QK13 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
133145 2003 QZ15 20/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133146 2003 QB17 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
133147 2003 QC18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133148 2003 QF19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133149 2003 QJ19 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
133150 2003 QX19 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133151 2003 QQ20 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
133152 2003 QT20 22/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
133153 2003 QU21 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133154 2003 QL23 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
133155 2003 QA24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
133156 2003 QZ25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133157 2003 QQ26 22/08/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
133158 2003 QE27 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
133159 2003 QG30 22/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
133160 2003 QK30 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
133161 Ruttkai 2003 QE31 24/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,9 km MPC · JPL
133162 2003 QP32 21/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
133163 2003 QT32 21/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
133164 2003 QV33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133165 2003 QZ36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133166 2003 QG37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133167 2003 QZ39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133168 2003 QB41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133169 2003 QO41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133170 2003 QC42 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
133171 2003 QG42 22/08/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
133172 2003 QH42 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
133173 2003 QK42 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133174 2003 QE45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133175 2003 QB47 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
133176 2003 QD47 24/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
133177 2003 QB48 20/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133178 2003 QK48 20/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133179 2003 QV48 21/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
133180 2003 QH50 22/08/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
133181 2003 QO50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133182 2003 QV50 22/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
133183 2003 QU51 23/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
133184 2003 QE53 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
133185 2003 QF53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133186 2003 QH53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133187 2003 QS53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133188 2003 QW53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133189 2003 QM54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
133190 2003 QT54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133191 2003 QW54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133192 2003 QG55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
133193 2003 QK57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
133194 2003 QG58 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
133195 2003 QE59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
133196 2003 QQ59 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
133197 2003 QS59 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133198 2003 QJ60 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133199 2003 QJ62 23/08/2003 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
133200 2003 QU62 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL