Danh sách tiểu hành tinh/132301–132400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132301 2002 GG7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
132302 2002 GK7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
132303 2002 GW8 14/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132304 2002 GH9 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
132305 2002 GG11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
132306 2002 GQ11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
132307 2002 GH12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
132308 2002 GT12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132309 2002 GV12 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132310 2002 GP13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132311 2002 GY13 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132312 2002 GT14 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
132313 2002 GL15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132314 2002 GH16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132315 2002 GU16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132316 2002 GZ17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132317 2002 GV18 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132318 2002 GW18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132319 2002 GX18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132320 2002 GA19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132321 2002 GR19 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132322 2002 GX19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132323 2002 GU21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132324 2002 GX21 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132325 2002 GC23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132326 2002 GR23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132327 2002 GA24 15/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132328 2002 GH27 11/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
132329 2002 GL31 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,1 km MPC · JPL
132330 2002 GY33 01/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
132331 2002 GD35 01/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132332 2002 GL37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132333 2002 GF38 01/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132334 2002 GN38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
132335 2002 GU38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
132336 2002 GM39 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132337 2002 GD40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132338 2002 GP40 04/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132339 2002 GR41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132340 2002 GD42 04/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
132341 2002 GC43 04/04/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
132342 2002 GF43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132343 2002 GQ43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132344 2002 GA44 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132345 2002 GM44 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132346 2002 GQ45 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132347 2002 GD46 02/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132348 2002 GB47 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132349 2002 GF50 05/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132350 2002 GG52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132351 2002 GT52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132352 2002 GV54 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
132353 2002 GB55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132354 2002 GZ55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
132355 2002 GH57 08/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132356 2002 GY58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132357 2002 GM60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
132358 2002 GE61 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132359 2002 GQ63 08/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132360 2002 GB64 08/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
132361 2002 GK66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132362 2002 GA67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132363 2002 GL67 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132364 2002 GN67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132365 2002 GO67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
132366 2002 GF68 08/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132367 2002 GG68 08/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132368 2002 GT68 08/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132369 2002 GX69 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
132370 2002 GK72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
132371 2002 GQ73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
132372 2002 GW74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
132373 2002 GK75 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
132374 2002 GM77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
132375 2002 GA78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132376 2002 GF78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132377 2002 GJ79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132378 2002 GW79 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132379 2002 GH80 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132380 2002 GS80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132381 2002 GK82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132382 2002 GO83 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132383 2002 GQ83 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132384 2002 GT84 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
132385 2002 GY85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132386 2002 GT87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132387 2002 GK88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132388 2002 GQ88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132389 2002 GJ90 08/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132390 2002 GN91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132391 2002 GM92 09/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132392 2002 GP94 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
132393 2002 GW95 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132394 2002 GW96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132395 2002 GA97 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132396 2002 GW97 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132397 2002 GO98 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
132398 2002 GN99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132399 2002 GW99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132400 2002 GS100 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL