Danh sách tiểu hành tinh/132401–132500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132401 2002 GA101 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132402 2002 GG101 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132403 2002 GD102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132404 2002 GV107 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132405 2002 GD108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132406 2002 GY108 11/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132407 2002 GA112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132408 2002 GS112 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
132409 2002 GJ113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132410 2002 GB114 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132411 2002 GO117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132412 2002 GF121 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
132413 2002 GN122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132414 2002 GL125 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132415 2002 GC127 12/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132416 2002 GJ130 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
132417 2002 GH132 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132418 2002 GY132 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132419 2002 GZ133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132420 2002 GQ135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132421 2002 GF140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132422 2002 GO144 11/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
132423 2002 GN146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132424 2002 GC147 13/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132425 2002 GJ147 13/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
132426 2002 GR148 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132427 2002 GY148 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132428 2002 GK151 14/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
132429 2002 GH153 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
132430 2002 GE154 12/04/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132431 2002 GF160 14/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132432 2002 GG160 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
132433 2002 GZ162 14/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132434 2002 GM163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132435 2002 GL164 14/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132436 2002 GW164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
132437 2002 GJ165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
132438 2002 GE169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132439 2002 GR170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132440 2002 GU173 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132441 2002 GV174 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132442 2002 GV176 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132443 2002 GQ177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 5,3 km MPC · JPL
132444 2002 GW177 14/04/2002 Haleakala M. White, M. Collins 1,5 km MPC · JPL
132445 Gaertner 2002 GD178 14/04/2002 Palomar M. Meyer 1,4 km MPC · JPL
132446 2002 HC1 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132447 2002 HH1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132448 2002 HK1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132449 2002 HP1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132450 2002 HT1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132451 2002 HV1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132452 2002 HA2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132453 2002 HX2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132454 2002 HL4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132455 2002 HR5 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132456 2002 HT5 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132457 2002 HZ5 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
132458 2002 HJ6 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
132459 2002 HU6 18/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132460 2002 HG7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
132461 2002 HG12 30/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
132462 2002 HT12 22/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132463 2002 HV14 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
132464 2002 JM 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
132465 2002 JO 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
132466 2002 JY 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
132467 2002 JW1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
132468 2002 JD2 03/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
132469 2002 JY4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
132470 2002 JJ8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
132471 2002 JL11 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
132472 2002 JV11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
132473 2002 JN12 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
132474 2002 JU12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
132475 2002 JK14 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132476 2002 JF15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132477 2002 JC16 01/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
132478 2002 JU17 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132479 2002 JX18 07/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
132480 2002 JT20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132481 2002 JK22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132482 2002 JQ23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132483 2002 JS24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132484 2002 JY24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132485 2002 JJ25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132486 2002 JR26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132487 2002 JW26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132488 2002 JW27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132489 2002 JJ28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132490 2002 JB29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132491 2002 JG29 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132492 2002 JO30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132493 2002 JP30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132494 2002 JQ30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132495 2002 JD31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132496 2002 JP31 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132497 2002 JD32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132498 2002 JD33 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132499 2002 JO34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132500 2002 JS34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL