Danh sách tiểu hành tinh/133301–133400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
133301 2003 SX43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133302 2003 SM45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
133303 2003 SR45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
133304 2003 SZ45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
133305 2003 SG46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
133306 2003 SB49 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
133307 2003 SZ51 18/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
133308 2003 SK52 18/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
133309 2003 SF57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
133310 2003 SO57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
133311 2003 SY57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133312 2003 SC66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
133313 2003 SO69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
133314 2003 SS74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133315 2003 SE76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
133316 2003 SO81 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
133317 2003 SX81 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
133318 2003 SQ84 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133319 2003 SX86 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133320 2003 SB87 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133321 2003 SE88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
133322 2003 SF88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
133323 2003 SL88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
133324 2003 SY90 18/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
133325 2003 SL92 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133326 2003 SA93 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
133327 2003 SD93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
133328 2003 SN93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
133329 2003 SC94 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
133330 2003 SJ95 19/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
133331 2003 SQ95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
133332 2003 SR95 19/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133333 2003 SX97 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
133334 2003 SK98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
133335 2003 SW98 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
133336 2003 SR102 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
133337 2003 SM103 20/09/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
133338 2003 SQ103 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
133339 2003 SN104 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
133340 2003 SX105 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
133341 2003 SK106 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
133342 2003 SL106 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
133343 2003 SJ107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133344 2003 SK107 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
133345 2003 SR108 20/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
133346 2003 SZ109 20/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133347 2003 SJ110 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
133348 2003 SX110 20/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
133349 2003 SK117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
133350 2003 SM117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
133351 2003 SK123 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
133352 2003 SZ123 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
133353 2003 SG124 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
133354 2003 SX124 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
133355 2003 SV125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133356 2003 SJ126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
133357 2003 SS127 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
133358 2003 SY127 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
133359 2003 SC128 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
133360 2003 SH129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
133361 2003 SS131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
133362 2003 SK132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
133363 2003 SJ134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
133364 2003 SS136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
133365 2003 SA140 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
133366 2003 SB141 19/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
133367 2003 SK141 19/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
133368 2003 SO142 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
133369 2003 SC143 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
133370 2003 SD143 20/09/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
133371 2003 SG144 19/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
133372 2003 SR145 20/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
133373 2003 SJ147 20/09/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
133374 2003 SM148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133375 2003 SB149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
133376 2003 SU149 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
133377 2003 SL150 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
133378 2003 SD152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
133379 2003 SL153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
133380 2003 SM153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
133381 2003 SW153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
133382 2003 ST154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
133383 2003 SA156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
133384 2003 SK156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
133385 2003 SP156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
133386 2003 SV156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
133387 2003 SD157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
133388 2003 SP159 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
133389 2003 SA160 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
133390 2003 SL160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133391 2003 SD162 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133392 2003 SN162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
133393 2003 SO162 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
133394 2003 SV162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
133395 2003 SB163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
133396 2003 SK163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
133397 2003 SC164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
133398 2003 SV164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
133399 2003 SJ165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
133400 2003 SX166 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL