Danh sách tiểu hành tinh/132201–132300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132201 2002 EO50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132202 2002 EV51 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132203 2002 EK52 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132204 2002 EO53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132205 2002 EU53 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132206 2002 EP56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132207 2002 EQ56 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132208 2002 EG57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132209 2002 EN57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132210 2002 ED58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132211 2002 EM58 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132212 2002 EH59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132213 2002 ES59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132214 2002 EC60 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132215 2002 EL61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132216 2002 EU63 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132217 2002 EQ64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132218 2002 EX64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132219 2002 EL65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132220 2002 EM66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132221 2002 ES67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132222 2002 EG68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132223 2002 ET69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132224 2002 EX69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132225 2002 EP70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132226 2002 EA71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132227 2002 EE71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132228 2002 EQ71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132229 2002 ET72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132230 2002 EU72 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132231 2002 EN74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132232 2002 EP74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132233 2002 EV74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132234 2002 EU75 14/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132235 2002 EE79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
132236 2002 EH79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
132237 2002 EL79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132238 2002 EC80 12/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
132239 2002 EF80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132240 2002 EQ81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132241 2002 EU84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132242 2002 EE85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132243 2002 EJ85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132244 2002 EB86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132245 2002 ED86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132246 2002 EQ86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132247 2002 EV87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132248 2002 EM90 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
132249 2002 EN92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132250 2002 ET93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132251 2002 EY94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132252 2002 EO97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132253 2002 EU100 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
132254 2002 EZ100 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132255 2002 EC105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
132256 2002 EV108 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
132257 2002 EW110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
132258 2002 EM114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
132259 2002 EY114 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
132260 2002 EM116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
132261 2002 EJ118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
132262 2002 EC123 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
132263 2002 EX123 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
132264 2002 EO124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132265 2002 EW125 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
132266 2002 EV127 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132267 2002 EH131 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132268 2002 EF133 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132269 2002 EH135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132270 2002 EN138 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
132271 2002 ED141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132272 2002 EN141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
132273 2002 EU141 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
132274 2002 EB145 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132275 2002 EN145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132276 2002 EA149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
132277 2002 EV150 15/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
132278 2002 EP152 14/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
132279 2002 EN155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
132280 2002 FZ2 16/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
132281 2002 FY9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132282 2002 FQ12 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
132283 2002 FP13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132284 2002 FX13 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
132285 2002 FP14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132286 2002 FW14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132287 2002 FA16 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
132288 2002 FJ20 18/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
132289 2002 FD22 19/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132290 2002 FK22 19/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132291 2002 FY24 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
132292 2002 FV32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
132293 2002 FS33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132294 2002 FF36 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
132295 2002 GC 01/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
132296 2002 GB1 04/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
132297 2002 GD1 03/04/2002 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 1,6 km MPC · JPL
132298 2002 GD2 06/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,9 km MPC · JPL
132299 2002 GK3 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
132300 2002 GT6 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL