Danh sách tiểu hành tinh/131301–131400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131301 2001 FG139 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
131302 2001 FO143 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131303 2001 FV144 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131304 2001 FA145 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
131305 2001 FF145 23/03/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
131306 2001 FE152 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131307 2001 FD154 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
131308 2001 FN154 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131309 2001 FH158 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131310 2001 FZ158 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
131311 2001 FF159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
131312 2001 FR160 29/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
131313 2001 FO171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
131314 2001 FW173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131315 2001 FK177 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
131316 2001 FE179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
131317 2001 FF180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
131318 2001 FL194 22/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 122 km MPC · JPL
131319 2001 GB5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131320 2001 GJ8 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131321 2001 GW8 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
131322 2001 GK9 15/04/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
131323 2001 GE11 15/04/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
131324 2001 HH7 21/04/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131325 2001 HW8 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131326 2001 HG18 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
131327 2001 HC23 27/04/2001 Emerald Lane L. Ball 3,3 km MPC · JPL
131328 2001 HM23 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
131329 2001 HP24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
131330 2001 HW26 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
131331 2001 HC27 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
131332 2001 HK30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131333 2001 HZ31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
131334 2001 HD34 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131335 2001 HO34 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131336 2001 HP35 29/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131337 2001 HP37 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131338 2001 HU41 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
131339 2001 HZ42 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131340 2001 HW44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
131341 2001 HN47 18/04/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
131342 2001 HG49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
131343 2001 HX53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
131344 2001 HK54 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131345 2001 HY55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
131346 2001 HU56 24/04/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
131347 2001 HE58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131348 2001 HB59 21/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
131349 2001 HN59 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131350 2001 HC64 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131351 2001 JE 02/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
131352 2001 JA1 11/05/2001 Ondřejov L. Kotková 6,5 km MPC · JPL
131353 2001 JE2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
131354 2001 JJ2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131355 2001 JV3 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
131356 2001 JB4 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
131357 2001 JM8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
131358 2001 KA2 19/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
131359 2001 KJ2 17/05/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
131360 2001 KN4 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131361 2001 KN5 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131362 2001 KO5 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131363 2001 KF7 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
131364 2001 KR7 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131365 2001 KN11 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
131366 2001 KE16 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
131367 2001 KS16 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
131368 2001 KR18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
131369 2001 KX18 18/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131370 2001 KF22 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131371 2001 KJ25 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131372 2001 KR26 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131373 2001 KS26 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131374 2001 KG29 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131375 2001 KL30 21/05/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
131376 2001 KX31 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
131377 2001 KQ33 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
131378 2001 KP35 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
131379 2001 KT38 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131380 2001 KL39 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131381 2001 KU39 22/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
131382 2001 KY39 22/05/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
131383 2001 KJ40 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
131384 2001 KC41 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131385 2001 KE41 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
131386 2001 KR42 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131387 2001 KN49 24/05/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
131388 2001 KQ52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
131389 2001 KG53 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
131390 2001 KN55 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131391 2001 KR55 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
131392 2001 KS55 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131393 2001 KS56 23/05/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131394 2001 KC60 26/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131395 2001 KS61 18/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,9 km MPC · JPL
131396 2001 KK62 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131397 2001 KX62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
131398 2001 KZ64 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
131399 2001 KN65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
131400 2001 KT74 26/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL