Danh sách tiểu hành tinh/131201–131300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131201 2001 DN27 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131202 2001 DS28 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131203 2001 DT29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131204 2001 DE32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131205 2001 DK36 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131206 2001 DV41 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131207 2001 DH43 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131208 2001 DH48 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131209 2001 DS48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131210 2001 DV48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131211 2001 DE49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131212 2001 DU49 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131213 2001 DP50 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131214 2001 DV62 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131215 2001 DB63 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131216 2001 DL63 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131217 2001 DW67 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131218 2001 DL71 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131219 2001 DT76 21/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
131220 2001 DN78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
131221 2001 DZ80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,2 km MPC · JPL
131222 2001 DW82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
131223 2001 DQ91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
131224 2001 DT92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131225 2001 DD93 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
131226 2001 DM93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
131227 2001 DZ95 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131228 2001 DK97 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131229 2001 DU100 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131230 2001 DD101 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
131231 2001 DJ101 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131232 2001 DC103 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131233 2001 DL105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131234 2001 DT107 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131235 2001 DA109 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
131236 2001 ER 04/03/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,3 km MPC · JPL
131237 2001 EE1 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131238 2001 EW1 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131239 2001 EB2 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131240 2001 EN8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
131241 2001 EY8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
131242 2001 EE9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131243 2001 EV14 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131244 2001 FD 18/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
131245 Bakich 2001 FF1 16/03/2001 Junk Bond D. Healy 5,3 km MPC · JPL
131246 2001 FH4 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
131247 2001 FU4 19/03/2001 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
131248 2001 FX8 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131249 2001 FP12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131250 2001 FV13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
131251 2001 FY13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
131252 2001 FJ16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
131253 2001 FA18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
131254 2001 FN18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
131255 2001 FB23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
131256 2001 FA25 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131257 2001 FG29 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
131258 2001 FD30 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
131259 2001 FE30 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
131260 2001 FG33 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131261 2001 FU35 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131262 2001 FD36 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
131263 2001 FX39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131264 2001 FA43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131265 2001 FD43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
131266 2001 FM44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131267 2001 FX45 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131268 2001 FW50 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131269 2001 FF51 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
131270 2001 FY59 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131271 2001 FT61 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131272 2001 FR63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131273 2001 FQ64 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131274 2001 FO65 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131275 2001 FL66 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131276 2001 FV67 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131277 2001 FB69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131278 2001 FQ70 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131279 2001 FC71 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131280 2001 FX82 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131281 2001 FP92 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131282 2001 FW93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131283 2001 FX96 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
131284 2001 FH97 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131285 2001 FO104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131286 2001 FP104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131287 2001 FS106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
131288 2001 FT106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
131289 2001 FD107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
131290 2001 FL109 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131291 2001 FD111 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131292 2001 FD112 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
131293 2001 FY112 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
131294 2001 FM115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
131295 2001 FH121 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
131296 2001 FK121 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
131297 2001 FB125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
131298 2001 FJ125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
131299 2001 FE128 30/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131300 2001 FF131 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL