Danh sách tiểu hành tinh/132001–132100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
132001 2002 CB98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
132002 2002 CP98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132003 2002 CB99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132004 2002 CK99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132005 Scottmcgregor 2002 CN99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132006 2002 CU99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
132007 2002 CC100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132008 2002 CG100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132009 2002 CL100 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
132010 2002 CO100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132011 2002 CM102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132012 2002 CV103 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132013 2002 CU104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132014 2002 CL105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
132015 2002 CT105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132016 2002 CZ105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132017 2002 CC106 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132018 2002 CD107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132019 2002 CG108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132020 2002 CT109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132021 2002 CX111 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
132022 2002 CG112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132023 2002 CR112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132024 2002 CF114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132025 2002 CJ114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132026 2002 CO114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132027 2002 CE115 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132028 2002 CN115 14/02/2002 Nashville R. Clingan 1,6 km MPC · JPL
132029 2002 CB118 14/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
132030 2002 CB119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132031 2002 CA121 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132032 2002 CO123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132033 2002 CJ124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132034 2002 CM124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132035 2002 CQ124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
132036 2002 CC125 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132037 2002 CS127 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132038 2002 CV128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132039 2002 CY128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132040 2002 CE129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132041 2002 CL129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132042 2002 CM130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132043 2002 CO131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132044 2002 CP132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132045 2002 CY132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132046 2002 CT134 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
132047 2002 CV136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132048 2002 CF137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132049 2002 CG137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132050 2002 CV138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132051 2002 CX138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132052 2002 CB139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132053 2002 CD139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132054 2002 CN139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132055 2002 CA140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132056 2002 CA141 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
132057 2002 CG141 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132058 2002 CE142 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132059 2002 CJ142 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132060 2002 CH143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132061 2002 CX143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132062 2002 CR144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132063 2002 CZ145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132064 2002 CJ146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132065 2002 CX146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132066 2002 CE147 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
132067 2002 CQ147 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132068 2002 CY150 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132069 2002 CH152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132070 2002 CC154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
132071 2002 CA159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132072 2002 CU159 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
132073 2002 CA160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132074 2002 CQ160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132075 2002 CC161 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
132076 2002 CN162 08/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
132077 2002 CW163 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132078 2002 CE164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132079 2002 CG165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132080 2002 CS165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132081 2002 CX165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
132082 2002 CY165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132083 2002 CG167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
132084 2002 CS169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132085 2002 CV169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132086 2002 CN170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
132087 2002 CA171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132088 2002 CY172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132089 2002 CG173 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
132090 2002 CV173 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132091 2002 CC175 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
132092 2002 CR177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132093 2002 CW181 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132094 2002 CH186 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
132095 2002 CD191 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132096 2002 CW194 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
132097 2002 CE202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
132098 2002 CC206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
132099 2002 CS206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
132100 2002 CU207 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL