Danh sách tiểu hành tinh/131901–132000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131901 2002 BY1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
131902 2002 BA2 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
131903 2002 BE7 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131904 2002 BD8 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131905 2002 BQ9 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131906 2002 BA10 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131907 2002 BG14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131908 2002 BO14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131909 2002 BX14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131910 2002 BR15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131911 2002 BC16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131912 2002 BQ16 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131913 2002 BA17 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131914 2002 BD17 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131915 2002 BB18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131916 2002 BJ18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131917 2002 BM19 21/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
131918 2002 BA20 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131919 2002 BM24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131920 2002 BA27 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131921 2002 BH27 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
131922 2002 BX28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
131923 2002 CR1 04/02/2002 Badlands R. Dyvig 1,3 km MPC · JPL
131924 2002 CT1 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
131925 2002 CB2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
131926 2002 CQ2 03/02/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
131927 2002 CE3 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
131928 2002 CV4 05/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
131929 2002 CN5 04/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131930 2002 CC6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
131931 2002 CQ8 05/02/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
131932 2002 CB11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131933 2002 CC13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
131934 2002 CF13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
131935 2002 CW13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
131936 2002 CQ14 09/02/2002 Nashville R. Clingan 1,6 km MPC · JPL
131937 2002 CB15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131938 2002 CC15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131939 2002 CH15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131940 2002 CR24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
131941 2002 CB25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
131942 2002 CC28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131943 2002 CS28 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131944 2002 CF29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131945 2002 CL29 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131946 2002 CQ30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131947 2002 CM31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131948 2002 CS31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131949 2002 CC33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131950 2002 CO33 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131951 2002 CS33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131952 2002 CQ34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131953 2002 CB36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131954 2002 CD36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131955 2002 CS36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131956 2002 CK37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131957 2002 CG39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
131958 2002 CS41 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
131959 2002 CJ42 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131960 2002 CB43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
131961 2002 CD43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,7 km MPC · JPL
131962 2002 CG45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
131963 2002 CT49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
131964 2002 CY49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
131965 2002 CU50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
131966 2002 CP51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
131967 2002 CR52 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
131968 2002 CY52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131969 2002 CG53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131970 2002 CW53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131971 2002 CQ54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131972 2002 CG56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131973 2002 CK56 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131974 2002 CQ57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131975 2002 CB58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
131976 2002 CM61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131977 2002 CB62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131978 2002 CE62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131979 2002 CJ64 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131980 2002 CG70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131981 2002 CQ72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131982 2002 CQ73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131983 2002 CH77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131984 2002 CZ77 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131985 2002 CL80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131986 2002 CF81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131987 2002 CR82 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131988 2002 CS83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131989 2002 CF87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131990 2002 CX89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131991 2002 CU92 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131992 2002 CE94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131993 2002 CQ94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131994 2002 CH95 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131995 2002 CT95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131996 2002 CC96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131997 2002 CM97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131998 2002 CP97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131999 2002 CT97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132000 2002 CZ97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also