Danh sách tiểu hành tinh/131101–131200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131101 2001 AA21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131102 2001 AB24 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131103 2001 AS26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131104 2001 AN28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131105 2001 AV28 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131106 2001 AN29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131107 2001 AV30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131108 2001 AO32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131109 2001 AA33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131110 2001 AS34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131111 2001 AN35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131112 2001 AQ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131113 2001 AO45 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131114 2001 AY48 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131115 2001 BN 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
131116 2001 BS 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
131117 2001 BC1 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
131118 2001 BA4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
131119 2001 BK4 18/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
131120 2001 BY4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131121 2001 BS7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131122 2001 BG11 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
131123 2001 BO22 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131124 2001 BT22 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131125 2001 BD24 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131126 2001 BD28 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131127 2001 BJ31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131128 2001 BX31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131129 2001 BE36 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131130 2001 BH36 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131131 2001 BL36 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131132 2001 BW36 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131133 2001 BA41 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131134 2001 BD44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131135 2001 BW46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131136 2001 BT47 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131137 2001 BC50 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
131138 2001 BV50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
131139 2001 BE52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
131140 2001 BV52 17/01/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
131141 2001 BX53 18/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
131142 2001 BF57 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131143 2001 BM62 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131144 2001 BF63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131145 2001 BZ72 27/01/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
131146 2001 BN73 29/01/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
131147 2001 BD75 31/01/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
131148 2001 BM79 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131149 2001 BF80 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131150 2001 BE82 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131151 2001 CD7 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131152 2001 CH9 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131153 2001 CV9 02/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,5 km MPC · JPL
131154 2001 CZ9 03/02/2001 Piera J. Guarro i Fló 2,7 km MPC · JPL
131155 2001 CC10 02/02/2001 Farpoint G. Hug 2,5 km MPC · JPL
131156 2001 CK14 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131157 2001 CH16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131158 2001 CD18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131159 2001 CS19 02/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131160 2001 CQ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
131161 2001 CL23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
131162 2001 CO24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
131163 2001 CT26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
131164 2001 CW27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
131165 2001 CU28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
131166 2001 CK30 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131167 2001 CH31 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131168 2001 CR32 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131169 2001 CX32 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131170 2001 CD34 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131171 2001 CO36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
131172 2001 CV37 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131173 2001 CN38 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131174 2001 CW38 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131175 2001 CX38 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131176 2001 CE39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131177 2001 CL39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
131178 2001 CK40 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131179 2001 CW40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131180 2001 CR41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
131181 Žebrák 2001 CT41 15/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,8 km MPC · JPL
131182 2001 CC43 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131183 2001 CJ45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131184 2001 CE46 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131185 2001 CR46 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131186 Pauluckas 2001 DS 16/02/2001 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 3,7 km MPC · JPL
131187 2001 DW 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
131188 2001 DE2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
131189 2001 DO3 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131190 2001 DH6 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131191 2001 DC7 17/02/2001 Farpoint Farpoint Obs. 2,8 km MPC · JPL
131192 2001 DN7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
131193 2001 DY7 17/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,6 km MPC · JPL
131194 2001 DD10 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131195 2001 DZ11 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131196 2001 DY17 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131197 2001 DA18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131198 2001 DW19 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131199 2001 DO23 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131200 2001 DD27 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL