Danh sách tiểu hành tinh/130501–130600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130501 2000 QK136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130502 2000 QR138 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130503 2000 QC140 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130504 2000 QL140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130505 2000 QQ141 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130506 2000 QN144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130507 2000 QS144 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130508 2000 QG145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130509 2000 QK145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130510 2000 QS151 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130511 2000 QG152 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130512 2000 QS154 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130513 2000 QG159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130514 2000 QR163 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130515 2000 QC165 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130516 2000 QJ166 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130517 2000 QW168 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
130518 2000 QN169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130519 2000 QQ172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130520 2000 QO175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130521 2000 QV180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130522 2000 QC182 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130523 2000 QX183 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
130524 2000 QB189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130525 2000 QX191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130526 2000 QQ194 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130527 2000 QW198 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130528 2000 QY199 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130529 2000 QY200 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130530 2000 QK201 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130531 2000 QY201 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
130532 2000 QB202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130533 2000 QK204 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130534 2000 QX204 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130535 2000 QU207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130536 2000 QV208 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
130537 2000 QV210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130538 2000 QC213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130539 2000 QG213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130540 2000 QJ213 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130541 2000 QJ215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130542 2000 QZ215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130543 2000 QH216 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130544 2000 QP221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
130545 2000 QK223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
130546 2000 QW227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130547 2000 QX229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130548 2000 QL230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130549 2000 RT 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130550 2000 RO1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130551 2000 RV4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130552 2000 RX13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
130553 2000 RV14 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130554 2000 RT18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130555 2000 RR23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130556 2000 RE30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130557 2000 RB31 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130558 2000 RE31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130559 2000 RJ31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130560 2000 RL32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130561 2000 RW32 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130562 2000 RE33 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130563 2000 RE35 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130564 2000 RC38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
130565 2000 RH38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 1,3 km MPC · JPL
130566 2000 RW38 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
130567 2000 RV39 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130568 2000 RN41 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130569 2000 RD44 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130570 2000 RR45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130571 2000 RJ46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130572 2000 RF48 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130573 2000 RZ55 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130574 2000 RF60 08/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
130575 2000 RV67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130576 2000 RK68 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
130577 2000 RK69 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130578 2000 RO69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130579 2000 RX69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130580 2000 RO71 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130581 2000 RQ71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130582 2000 RH75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130583 2000 RS75 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
130584 2000 RA77 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130585 2000 RU77 09/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
130586 2000 RG78 09/09/2000 Farpoint G. Hug 1,0 km MPC · JPL
130587 2000 RT80 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130588 2000 RD83 01/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
130589 2000 RD85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130590 2000 RG87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
130591 2000 RM87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
130592 2000 RT87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
130593 2000 RX88 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130594 2000 RA90 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130595 2000 RP90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130596 2000 RV91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130597 2000 RT93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
130598 2000 RH94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
130599 2000 RF95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
130600 2000 RU96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL