Danh sách tiểu hành tinh/130601–130700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
130601 2000 SD 17/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130602 2000 SE4 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
130603 2000 SE7 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,4 km MPC · JPL
130604 2000 SH10 23/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
130605 2000 SH14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130606 2000 SV14 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130607 2000 SY14 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130608 2000 SV17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130609 2000 SE19 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
130610 2000 SK22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
130611 2000 SP23 26/09/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,3 km MPC · JPL
130612 2000 SQ24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
130613 2000 SG29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130614 2000 SW29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130615 2000 SX33 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130616 2000 SX34 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130617 2000 SQ36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130618 2000 SU36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130619 2000 SY36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130620 2000 SJ38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130621 2000 SV39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130622 2000 SM41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130623 2000 SP41 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130624 2000 SC43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
130625 2000 SJ44 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
130626 2000 SO49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130627 2000 SB53 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130628 2000 SG54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130629 2000 SX55 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130630 2000 SB57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130631 2000 SD57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130632 2000 SN57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130633 2000 SA59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
130634 2000 SP61 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130635 2000 SB63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130636 2000 SC64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130637 2000 SQ64 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
130638 2000 SC66 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
130639 2000 SQ66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130640 2000 SN67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130641 2000 SP68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130642 2000 SE70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130643 2000 SD71 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130644 2000 SU71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
130645 2000 SC73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130646 2000 SW74 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130647 2000 SG75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130648 2000 SW76 24/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
130649 2000 SR81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
130650 2000 SB83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130651 2000 SA86 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
130652 2000 SG86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130653 2000 SO88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130654 2000 SN94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130655 2000 ST95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130656 2000 SD97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130657 2000 SH97 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130658 2000 SQ98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130659 2000 SY98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130660 2000 SR101 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
130661 2000 SG103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130662 2000 SM104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130663 2000 SY104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
130664 2000 SZ106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130665 2000 SD107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130666 2000 SH109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130667 2000 ST109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130668 2000 SE111 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
130669 2000 SF111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130670 2000 ST111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130671 2000 SH113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130672 2000 SC114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130673 2000 SU114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130674 2000 SB116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130675 2000 SF117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130676 2000 SH117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
130677 2000 ST117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130678 2000 SS118 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
130679 2000 SD119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130680 2000 SK119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130681 2000 SK121 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
130682 2000 SM122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130683 2000 SV123 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
130684 2000 SH126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130685 2000 SP127 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
130686 2000 SR128 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130687 2000 SZ131 22/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
130688 2000 SR136 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130689 2000 SM138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130690 2000 SO140 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
130691 2000 SW145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
130692 2000 SK148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130693 2000 SB149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
130694 2000 SO149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
130695 2000 SJ150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
130696 2000 SK152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
130697 2000 SP153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
130698 2000 SW153 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
130699 2000 SG156 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
130700 2000 SA160 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL