Danh sách tiểu hành tinh/129401–129500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129401 3098 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
129402 4093 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
129403 4185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129404 5021 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
129405 5046 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
129406 5092 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129407 5177 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
129408 1045 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
129409 2033 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129410 2150 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
129411 2154 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
129412 2160 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
129413 2226 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
129414 2231 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
129415 2277 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
129416 2291 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
129417 2613 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
129418 2617 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
129419 2619 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
129420 3114 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
129421 3147 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
129422 3223 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
129423 3379 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
129424 3415 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
129425 3497 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
129426 3516 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
129427 4123 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
129428 4164 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129429 4289 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
129430 4305 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
129431 4355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
129432 4506 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129433 4608 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
129434 5013 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
129435 5017 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
129436 5039 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
129437 1978 NG 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 3,3 km MPC · JPL
129438 1979 MO3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
129439 1980 PX2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 6,3 km MPC · JPL
129440 1981 DC1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
129441 1981 DJ3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,9 km MPC · JPL
129442 1981 EC15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
129443 1981 EP21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
129444 1981 EN23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
129445 1981 EA24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
129446 1981 EB30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
129447 1981 EP33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 980 m MPC · JPL
129448 1989 SX1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
129449 1990 WE1 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
129450 1991 JM 05/05/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129451 1991 KD 18/05/1991 Palomar C. S. Shoemaker 3,1 km MPC · JPL
129452 1991 TJ16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
129453 1991 TO16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
129454 1991 UQ2 31/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
129455 1992 BR2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
129456 1992 DR7 29/02/1992 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
129457 1992 EH5 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
129458 1992 EQ6 01/03/1992 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
129459 1992 ED10 02/03/1992 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
129460 1992 PW2 06/08/1992 Palomar H. E. Holt 4,8 km MPC · JPL
129461 1993 FJ5 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
129462 1993 FU9 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
129463 1993 FA10 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
129464 1993 FF23 21/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
129465 1993 FC41 19/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
129466 1993 FM44 19/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
129467 1993 FM47 19/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
129468 1993 FZ52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,0 km MPC · JPL
129469 1993 FU69 21/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
129470 1993 KC 20/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129471 1993 OL8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
129472 1993 PS5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
129473 1993 TK 10/10/1993 Stroncone A. Vagnozzi 2,5 km MPC · JPL
129474 1993 TF16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
129475 1993 TK16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
129476 1993 TN20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
129477 1993 TB26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
129478 1993 TU27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
129479 1993 TO41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
129480 1993 UQ8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
129481 1994 CL15 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
129482 1994 GL4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
129483 1994 GO8 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129484 1994 PG15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
129485 1994 PM30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
129486 1994 PN30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
129487 1994 RX14 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
129488 1994 SW2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
129489 1994 TN5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
129490 1994 TP10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129491 1994 TA12 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
129492 1994 TF13 11/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
129493 1995 BM2 29/01/1995 Siding Spring R. H. McNaught 2,4 km MPC · JPL
129494 1995 BB15 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129495 1995 DP6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129496 1995 EK 05/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
129497 1995 FA3 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
129498 1995 FF4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
129499 1995 FG6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129500 1995 GW2 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL