Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/128401–128500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128401 2004 LO9 13/06/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
128402 2004 LS9 13/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128403 2004 LT10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
128404 2004 LU13 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128405 2004 LE15 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128406 2004 LF15 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
128407 2004 LP15 12/06/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128408 Mikehughes 2004 LJ16 12/06/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
128409 2004 LL16 12/06/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
128410 2004 LM16 12/06/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
128411 2004 LO16 12/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
128412 2004 LZ16 14/06/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
128413 2004 LR17 14/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128414 2004 LO18 12/06/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
128415 2004 LZ21 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128416 2004 LC22 13/06/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
128417 Chrismccaa 2004 LK24 12/06/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
128418 2004 LN24 12/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
128419 2004 LK29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
128420 2004 MS 16/06/2004 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
128421 2004 MB1 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128422 2004 MC1 16/06/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128423 2004 MD1 16/06/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128424 2004 MM1 17/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128425 2004 MT5 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
128426 Vekerdi 2004 MP6 18/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 890 m MPC · JPL
128427 2004 MQ7 28/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
128428 2004 NJ 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
128429 2004 NK 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
128430 2004 NC1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
128431 2004 NO1 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
128432 2004 NX1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128433 2004 NY1 09/07/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
128434 2004 NJ2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
128435 2004 NF4 13/07/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128436 2004 NA7 11/07/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128437 2004 NQ7 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128438 2004 NY9 09/07/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
128439 Chriswaters 2004 NA11 10/07/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
128440 2004 NG13 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128441 2004 NR14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128442 2004 NE15 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128443 2004 NN16 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128444 2004 NQ16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
128445 2004 ND20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128446 2004 NJ21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128447 2004 NZ21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128448 2004 NU23 14/07/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
128449 2004 NX23 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128450 2004 NX24 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128451 2004 NC25 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
128452 2004 NJ25 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128453 2004 NR26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128454 2004 NX26 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128455 2004 NZ27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128456 2004 NL28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128457 2004 NW28 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128458 2004 NE29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128459 2004 NS29 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128460 2004 NZ31 15/07/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
128461 2004 OA 16/07/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
128462 2004 OU4 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128463 2004 OD5 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128464 2004 OZ7 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128465 2004 OJ9 20/07/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 2,5 km MPC · JPL
128466 2004 OH10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
128467 2004 OH11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
128468 2004 OK11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
128469 2004 OH12 28/07/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
128470 2004 OX12 28/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
128471 2004 OG13 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
128472 2004 PS 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
128473 2004 PV 06/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
128474 Arbacia 2004 PD1 07/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,1 km MPC · JPL
128475 2004 PW1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
128476 2004 PE3 03/08/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
128477 2004 PH3 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
128478 2004 PU3 03/08/2004 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
128479 2004 PE4 04/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128480 2004 PK4 05/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
128481 2004 PE6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
128482 2004 PH7 06/08/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
128483 2004 PV8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
128484 2004 PZ9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
128485 2004 PD10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
128486 2004 PB11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128487 2004 PN11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128488 2004 PX12 07/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128489 2004 PU13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128490 2004 PW13 07/08/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
128491 2004 PF15 07/08/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
128492 2004 PH15 07/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128493 2004 PQ15 07/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
128494 2004 PE16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
128495 2004 PP16 07/08/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
128496 2004 PV16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
128497 2004 PA17 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
128498 2004 PB17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
128499 2004 PH17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
128500 2004 PJ17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL