Danh sách tiểu hành tinh/129201–129300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
129201 Brandenallen 2005 NF10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
129202 2005 NO21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
129203 2005 NF28 05/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
129204 2005 NN32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
129205 2005 NP32 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
129206 2005 NU32 05/07/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
129207 2005 ND41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
129208 2005 NO56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
129209 Robertburt 2005 NP60 10/07/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
129210 2005 NZ64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129211 2005 NC66 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
129212 2005 NA69 03/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
129213 2005 NF69 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
129214 Gordoncasto 2005 NW69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
129215 2005 NQ79 09/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 6,6 km MPC · JPL
129216 Chloecastle 2005 NQ82 10/07/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
129217 2005 NB85 03/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
129218 2005 NP96 07/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
129219 2005 NO99 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129220 2005 NK102 10/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
129221 2005 OC4 26/07/2005 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
129222 2005 OL12 29/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
129223 2005 OQ14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
129224 2005 OR14 31/07/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
129225 2005 OV14 31/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
129226 2005 OX19 28/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
129227 2005 OY20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129228 2005 OM23 30/07/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
129229 2005 PB1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
129230 2005 PX1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
129231 2005 PE2 02/08/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129232 2005 PG3 02/08/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
129233 2005 PH3 02/08/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
129234 Silly 2005 PS5 08/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
129235 2005 PS18 15/08/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,1 km MPC · JPL
129236 2005 PE19 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
129237 2005 PJ19 04/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
129238 2005 QV 22/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129239 2005 QD4 24/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
129240 2005 QK5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129241 2005 QS13 24/08/2005 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
129242 2005 QB14 24/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
129243 2005 QQ18 25/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
129244 2005 QC21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
129245 2005 QN24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129246 2005 QE25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
129247 2005 QJ26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
129248 2005 QV33 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
129249 2005 QQ41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
129250 2005 QY41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
129251 2005 QA42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
129252 2005 QW49 26/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
129253 2005 QP66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
129254 2005 QU66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
129255 2005 QC69 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
129256 2005 QG70 29/08/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
129257 2005 QL72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
129258 2005 QZ74 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
129259 Tapolca 2005 QD75 25/08/2005 Piszkéstető K. Sárneczky, D. Szám 6,4 km MPC · JPL
129260 2005 QC84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
129261 2005 QM87 31/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
129262 2005 QD89 31/08/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
129263 2005 QM95 27/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
129264 2005 QS105 27/08/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
129265 2005 QG110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129266 2005 QT112 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
129267 2005 QF124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
129268 2005 QK126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
129269 2005 QG145 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
129270 2005 QS159 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
129271 2005 QK161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
129272 2005 QD173 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
129273 2005 QJ173 29/08/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
129274 2005 QC176 31/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
129275 2005 RJ4 04/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
129276 2005 RJ8 08/09/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
129277 Jianxinchen 2005 RC10 06/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
129278 2005 RF10 08/09/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
129279 2005 RL11 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
129280 2005 RW20 01/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
129281 2005 RP21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
129282 2005 RN31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
129283 2005 RC33 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
129284 2005 RX33 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
129285 2005 SG4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
129286 2005 SW6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129287 2005 SP14 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129288 2005 SO18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129289 2005 SE41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
129290 2005 SQ47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
129291 2005 SJ60 26/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,7 km MPC · JPL
129292 2005 SD70 27/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
129293 2005 SX75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
129294 2005 SX105 25/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
129295 2005 SS111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
129296 2005 SB117 28/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
129297 2005 SV125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
129298 2005 SW131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
129299 2005 SU148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
129300 2005 SY151 25/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL