Danh sách tiểu hành tinh/128201–128300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128201 2003 SZ46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
128202 2003 SX47 18/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
128203 2003 SN52 18/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128204 2003 SX53 16/09/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
128205 2003 SW56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128206 2003 SU58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
128207 2003 SL61 17/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128208 2003 SZ62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
128209 2003 SS65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
128210 2003 SJ67 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128211 2003 SG70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
128212 2003 SC73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128213 2003 SK73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128214 2003 SF75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
128215 2003 SL77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
128216 2003 SS77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
128217 2003 SN79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
128218 2003 SX79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
128219 2003 SP82 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128220 2003 SN88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
128221 2003 SZ99 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128222 2003 SP101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
128223 2003 SG102 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
128224 2003 SZ102 20/09/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
128225 2003 SP106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
128226 2003 SB114 16/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
128227 2003 SG114 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
128228 Williammarsh 2003 SV123 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
128229 2003 SO125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128230 2003 SQ126 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
128231 2003 SH140 19/09/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
128232 2003 SO146 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
128233 2003 SD148 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128234 2003 SC149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128235 2003 ST150 17/09/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
128236 2003 SC151 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
128237 2003 SZ151 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128238 2003 SL154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
128239 2003 SX154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
128240 2003 SK165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
128241 2003 SO166 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
128242 2003 SF171 22/09/2003 Kleť M. Tichý 4,0 km MPC · JPL
128243 2003 SO173 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128244 2003 SZ175 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128245 2003 SU176 18/09/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
128246 2003 SC177 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
128247 2003 SW203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
128248 2003 SD216 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
128249 2003 SR236 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128250 2003 SB238 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
128251 2003 SA247 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128252 2003 SG249 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128253 2003 SU258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128254 2003 SL259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
128255 2003 SG270 24/09/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
128256 2003 SG284 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128257 2003 SG292 25/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128258 2003 SF297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
128259 2003 SQ297 18/09/2003 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
128260 2003 SP298 18/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
128261 2003 SX298 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
128262 2003 SL301 17/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
128263 2003 SL303 17/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
128264 2003 SZ303 17/09/2003 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
128265 2003 SF304 17/09/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
128266 2003 TB1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 9,1 km MPC · JPL
128267 2003 TM6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
128268 2003 TB7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
128269 2003 TD14 05/10/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
128270 2003 TV49 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
128271 2003 UY3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
128272 2003 UD38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128273 2003 UC52 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
128274 2003 UB58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
128275 2003 UJ63 16/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
128276 2003 UM74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128277 2003 UR119 18/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
128278 2003 UL134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128279 2003 UG137 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128280 2003 UE139 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128281 2003 UQ145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
128282 2003 UR156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
128283 2003 UY166 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128284 2003 UZ167 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128285 2003 UE183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128286 2003 UC187 22/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
128287 2003 UZ196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
128288 2003 UZ209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
128289 2003 US254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128290 2003 UR258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
128291 2003 UV258 25/10/2003 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
128292 2003 WR39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
128293 2003 WM84 19/11/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
128294 2003 WM95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
128295 2003 WD111 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128296 2003 WH153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
128297 Ashlevi 2003 XD11 13/12/2003 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
128298 2003 XR38 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128299 2003 YL61 19/12/2003 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
128300 2003 YH80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL