Danh sách tiểu hành tinh/128901–129000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128901 2004 TH15 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
128902 2004 TU15 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
128903 2004 TV20 10/10/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
128904 2004 TG21 03/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128905 2004 TM21 03/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
128906 2004 TR34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
128907 2004 TT41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
128908 2004 TU43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128909 2004 TX44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128910 2004 TV48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
128911 2004 TX51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
128912 2004 TF53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128913 2004 TU53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
128914 2004 TV53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128915 2004 TG56 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
128916 2004 TV57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
128917 2004 TY58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
128918 2004 TG60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128919 2004 TU60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
128920 2004 TV65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
128921 2004 TT66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
128922 2004 TM67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
128923 2004 TD68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128924 2004 TR68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
128925 Conwell 2004 TJ70 06/10/2004 Antares R. Holmes 4,6 km MPC · JPL
128926 2004 TM70 06/10/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
128927 2004 TZ74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
128928 2004 TB76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
128929 2004 TL77 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
128930 2004 TA79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128931 2004 TB84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128932 2004 TW94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
128933 2004 TG95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
128934 2004 TD101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128935 2004 TF107 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128936 2004 TD108 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128937 2004 TH109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
128938 2004 TK109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
128939 2004 TU110 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128940 2004 TD114 07/10/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128941 2004 TS118 05/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128942 2004 TC126 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128943 2004 TT127 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128944 2004 TW128 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128945 2004 TB129 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128946 2004 TG131 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128947 2004 TK131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
128948 2004 TO131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
128949 2004 TV131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
128950 2004 TA132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
128951 2004 TY132 07/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
128952 2004 TK133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
128953 2004 TM133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
128954 2004 TD134 07/10/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128955 2004 TE134 07/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128956 2004 TH134 07/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
128957 2004 TF135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
128958 2004 TL137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128959 2004 TP137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
128960 2004 TF143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128961 2004 TY144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
128962 2004 TZ145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128963 2004 TA146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128964 2004 TJ146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
128965 2004 TU146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
128966 2004 TQ147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128967 2004 TT152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128968 2004 TW159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
128969 2004 TU162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128970 2004 TY162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
128971 2004 TW163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128972 2004 TQ165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128973 2004 TB167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
128974 2004 TK169 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128975 2004 TX172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128976 2004 TF173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128977 2004 TB174 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128978 2004 TH176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128979 2004 TU178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
128980 2004 TV182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
128981 2004 TA190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
128982 2004 TR194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128983 2004 TQ198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
128984 2004 TP204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128985 2004 TM206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128986 2004 TN207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
128987 2004 TZ207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
128988 2004 TR211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
128989 2004 TN212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128990 2004 TW212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128991 2004 TZ212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
128992 2004 TH216 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128993 2004 TN222 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128994 2004 TE228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
128995 2004 TZ232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
128996 2004 TN236 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128997 2004 TQ242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128998 2004 TU242 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128999 2004 TB247 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
129000 2004 TO247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also