Danh sách tiểu hành tinh/128801–128900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128801 2004 RZ233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128802 2004 RE234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128803 2004 RF235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128804 2004 RM247 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128805 2004 RK250 13/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
128806 2004 RS250 13/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
128807 2004 RC255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
128808 2004 RK255 06/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
128809 2004 RP255 06/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
128810 2004 RR255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
128811 2004 RV255 06/09/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128812 2004 RW255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
128813 2004 RH288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
128814 2004 RJ288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
128815 2004 RK288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
128816 2004 RX290 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
128817 2004 RE291 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128818 2004 RH294 11/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128819 2004 RX295 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
128820 2004 RO303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
128821 2004 RC306 12/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
128822 2004 RK306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128823 2004 RS307 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128824 2004 RA308 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
128825 2004 RS308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128826 2004 RP310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
128827 2004 RT310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
128828 2004 RW310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
128829 2004 RQ313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128830 2004 RZ313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128831 2004 RC315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128832 2004 RQ321 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128833 2004 RU322 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128834 2004 RT323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128835 2004 RC324 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128836 2004 RG324 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128837 2004 RP332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
128838 2004 RS332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
128839 2004 RV332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
128840 2004 RH333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128841 2004 RA334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
128842 2004 RU338 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128843 2004 RH341 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
128844 2004 SW4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
128845 2004 SV8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128846 2004 ST10 16/09/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
128847 2004 SM11 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
128848 2004 SY11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
128849 2004 SM14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128850 2004 SO14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
128851 2004 SB15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
128852 2004 SF16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
128853 2004 SH16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
128854 2004 SL16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
128855 2004 SU17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
128856 2004 SD18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
128857 2004 SV19 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128858 2004 SQ20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,7 km MPC · JPL
128859 2004 ST21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
128860 2004 SL26 21/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
128861 2004 SK30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128862 2004 SY30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128863 2004 SD31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128864 2004 SJ31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128865 2004 SK31 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128866 2004 SF32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
128867 2004 SV32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
128868 2004 SQ33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128869 2004 SU33 17/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128870 2004 SW33 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
128871 2004 SG36 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128872 2004 SK38 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128873 2004 SH39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128874 2004 SB41 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128875 2004 SQ44 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128876 2004 SE52 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128877 2004 SG53 22/09/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
128878 2004 SR54 22/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128879 2004 SX54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128880 2004 SE55 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
128881 2004 SN55 23/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128882 Jennydebenedetti 2004 SX55 22/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
128883 2004 ST56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
128884 2004 SV57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
128885 2004 SY57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
128886 2004 SF58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
128887 2004 SL58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
128888 2004 SY58 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128889 2004 SF59 30/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
128890 2004 SH59 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128891 2004 SP59 24/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128892 2004 TH 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128893 2004 TK 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
128894 2004 TL 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
128895 Bright Spring 128895|Bright Spring}} 04/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,9 km MPC · JPL
128896 2004 TA2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
128897 2004 TD3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128898 2004 TY6 03/10/2004 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
128899 2004 TH7 05/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
128900 2004 TE15 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL