Danh sách tiểu hành tinh/128701–128800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128701 2004 RN100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128702 2004 RN101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128703 2004 RB103 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128704 2004 RA104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128705 2004 RE104 08/09/2004 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
128706 2004 RK104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128707 2004 RQ104 08/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
128708 2004 RT104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128709 2004 RU105 08/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128710 2004 RF106 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
128711 2004 RM107 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128712 2004 RV107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128713 2004 RJ112 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128714 2004 RU112 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128715 2004 RA115 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128716 2004 RP118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
128717 2004 RT121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128718 2004 RD124 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128719 2004 RJ124 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128720 2004 RY124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128721 2004 RU136 08/09/2004 Kleť Kleť Obs. 4,3 km MPC · JPL
128722 2004 RT137 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128723 2004 RG140 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128724 2004 RK140 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128725 2004 RL140 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128726 2004 RN143 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128727 2004 RR143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128728 2004 RB144 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128729 2004 RC144 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128730 2004 RE150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128731 2004 RX151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128732 2004 RT152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128733 2004 RV152 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128734 2004 RP153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128735 2004 RT153 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128736 2004 RJ156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128737 2004 RS156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128738 2004 RB157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128739 2004 RD159 10/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
128740 2004 RW159 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128741 2004 RE161 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128742 2004 RB162 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128743 2004 RM163 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
128744 2004 RG169 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128745 2004 RO170 08/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128746 2004 RJ176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128747 2004 RL176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128748 2004 RS180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128749 2004 RG181 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128750 2004 RX181 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128751 2004 RL182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128752 2004 RA183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128753 2004 RE183 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128754 2004 RQ185 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128755 2004 RD187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128756 2004 RE188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128757 2004 RJ189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128758 2004 RR190 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128759 2004 RT190 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128760 2004 RU190 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
128761 2004 RW190 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128762 2004 RZ190 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
128763 2004 RF191 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128764 2004 RJ191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128765 2004 RQ191 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128766 2004 RF192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128767 2004 RL192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128768 2004 RP192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128769 2004 RJ193 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
128770 2004 RY193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128771 2004 RB194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128772 2004 RX194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128773 2004 RA195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128774 2004 RH195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
128775 2004 RL196 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
128776 2004 RZ196 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128777 2004 RX197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128778 2004 RP200 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128779 2004 RQ200 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128780 2004 RE201 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128781 2004 RN203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
128782 2004 RP206 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
128783 2004 RH207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128784 2004 RN212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128785 2004 RE213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
128786 2004 RN213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128787 2004 RS213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128788 2004 RS214 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128789 2004 RE216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128790 2004 RP216 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128791 2004 RG218 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
128792 2004 RM218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128793 2004 RS219 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128794 2004 RE221 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
128795 Douglaswalker 2004 RG222 13/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
128796 2004 RY222 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128797 2004 RH223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128798 2004 RJ223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128799 2004 RS225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128800 2004 RH231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL