Danh sách tiểu hành tinh/127801–127900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127801 2003 FL77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127802 2003 FM77 27/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127803 Johnvaneepoel 2003 FP77 27/03/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
127804 2003 FH80 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127805 2003 FE81 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127806 2003 FO81 27/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127807 2003 FK82 27/03/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
127808 2003 FU82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127809 2003 FQ83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127810 Michaelwright 2003 FK85 28/03/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
127811 2003 FS85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127812 2003 FT85 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
127813 2003 FG86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127814 2003 FT86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
127815 2003 FG87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127816 2003 FH88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127817 2003 FK88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127818 2003 FL88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127819 2003 FZ88 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127820 2003 FV90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
127821 2003 FE91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127822 2003 FV91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127823 2003 FD92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
127824 2003 FK92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127825 2003 FR92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
127826 2003 FY92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127827 2003 FB93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127828 2003 FH93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127829 2003 FH94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
127830 2003 FP94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
127831 2003 FQ94 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127832 2003 FS101 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
127833 2003 FU103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
127834 2003 FR104 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127835 2003 FX104 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
127836 2003 FW106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127837 2003 FP107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127838 2003 FU107 30/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127839 2003 FV107 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127840 2003 FL108 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127841 2003 FN108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
127842 2003 FC109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127843 2003 FG109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127844 2003 FL109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
127845 2003 FY109 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
127846 2003 FO111 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
127847 2003 FT111 31/03/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
127848 2003 FW111 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127849 2003 FY111 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127850 2003 FC112 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127851 2003 FW112 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127852 2003 FA113 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127853 2003 FB113 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
127854 2003 FH113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127855 2003 FQ114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
127856 2003 FR114 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127857 2003 FZ114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127858 2003 FJ115 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
127859 2003 FP115 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127860 2003 FS115 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127861 2003 FE116 22/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
127862 2003 FT116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
127863 2003 FE118 25/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127864 2003 FM118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
127865 2003 FK119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127866 2003 FR119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127867 2003 FS119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127868 2003 FT119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127869 2003 FW121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127870 Vigo 2003 FE123 24/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 3,2 km MPC · JPL
127871 2003 FC128 31/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 176 km MPC · JPL
127872 2003 GV 04/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127873 2003 GN1 01/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
127874 2003 GP1 01/04/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
127875 2003 GT1 01/04/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
127876 2003 GN2 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127877 2003 GP3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127878 2003 GH4 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127879 2003 GL4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127880 2003 GS4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127881 2003 GG5 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127882 2003 GX5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127883 2003 GB6 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127884 2003 GK6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127885 2003 GL6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127886 2003 GO6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127887 2003 GT6 02/04/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
127888 2003 GO7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127889 2003 GT8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127890 2003 GE9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127891 2003 GG9 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127892 2003 GO9 02/04/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
127893 2003 GU9 02/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127894 2003 GD12 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127895 2003 GA13 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127896 2003 GY14 03/04/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127897 2003 GJ15 04/04/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
127898 2003 GA16 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127899 2003 GG16 02/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
127900 2003 GO16 03/04/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL