Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/126801–126900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126801 2002 EC29 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126802 2002 EE29 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126803 2002 EV29 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126804 2002 EA30 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126805 2002 EN35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
126806 2002 ED39 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
126807 2002 ES39 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
126808 2002 ED40 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126809 2002 EW40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126810 2002 EC41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126811 2002 ET42 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126812 2002 EQ43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126813 2002 EA44 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126814 2002 EE44 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126815 2002 EE45 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
126816 2002 EU45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
126817 2002 EZ51 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126818 2002 EE52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126819 2002 ET52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126820 2002 EF53 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126821 2002 EC55 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126822 2002 EQ55 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126823 2002 EL56 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126824 2002 ES56 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126825 2002 EK57 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126826 2002 EL58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126827 2002 EL59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126828 2002 ER59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126829 2002 EB61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126830 2002 ES61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126831 2002 EF62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126832 2002 EO62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126833 2002 EZ62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126834 2002 EO63 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
126835 2002 EE64 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126836 2002 EP64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126837 2002 ER64 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126838 2002 EZ64 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126839 2002 EM65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126840 2002 EP65 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126841 2002 ED66 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126842 2002 EF66 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126843 2002 EV66 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126844 2002 EA67 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126845 2002 EX67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126846 2002 EN69 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126847 2002 EJ70 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126848 2002 EL70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
126849 2002 EF72 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126850 2002 EE73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126851 2002 EF73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126852 2002 EV73 13/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
126853 2002 EJ74 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
126854 2002 ES74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126855 2002 EB75 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126856 2002 EL75 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126857 2002 EH78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
126858 2002 EQ78 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
126859 2002 ET78 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
126860 2002 EO79 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
126861 2002 EC81 13/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
126862 2002 EP83 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126863 2002 EU83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126864 2002 EK84 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126865 2002 EL84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126866 2002 EP85 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126867 2002 ES85 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126868 2002 EW85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126869 2002 EZ85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126870 2002 EV86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126871 2002 EM87 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
126872 2002 EG88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126873 2002 EH88 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126874 2002 EY88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126875 2002 EG89 11/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
126876 2002 EE90 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126877 2002 EZ90 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126878 2002 ES91 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126879 2002 EJ94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126880 2002 EX94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126881 2002 EH96 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
126882 2002 EH97 11/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126883 2002 EM98 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126884 2002 ET98 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126885 2002 EZ98 15/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
126886 2002 EF99 15/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126887 2002 EM99 02/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126888 Tspitzer 2002 EO100 05/03/2002 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
126889 2002 EW101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126890 2002 EZ101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126891 2002 EK103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
126892 2002 EL103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
126893 2002 EL104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
126894 2002 EW104 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126895 2002 EF105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
126896 2002 EB106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
126897 2002 EB107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
126898 2002 EK107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
126899 2002 ES107 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126900 2002 EL108 09/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL