Danh sách tiểu hành tinh/127601–127700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127601 2003 BP19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
127602 2003 BY19 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
127603 2003 BP21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127604 2003 BD26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
127605 2003 BJ27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127606 2003 BQ28 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127607 2003 BW30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127608 2003 BH31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127609 2003 BW31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127610 2003 BK34 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
127611 2003 BB38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127612 2003 BG39 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127613 2003 BP44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127614 2003 BX45 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
127615 2003 BH49 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127616 2003 BL50 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
127617 2003 BM53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127618 2003 BN53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
127619 2003 BV53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127620 2003 BY54 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
127621 2003 BN55 27/01/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127622 2003 BM62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
127623 2003 BG67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
127624 2003 BP70 30/01/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
127625 2003 BR72 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127626 2003 BZ72 28/01/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
127627 2003 BP80 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127628 2003 BT81 31/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127629 2003 BJ89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
127630 2003 BX89 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127631 2003 BD90 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127632 2003 BK90 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
127633 2003 CG2 01/02/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127634 2003 CY4 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127635 2003 CH6 01/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
127636 2003 CQ7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127637 2003 CU7 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
127638 2003 CE8 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127639 2003 CO8 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
127640 2003 CQ8 01/02/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
127641 2003 CL9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127642 2003 CO9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127643 2003 CY9 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127644 2003 CF10 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127645 2003 CV10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
127646 2003 CX13 05/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
127647 2003 CS15 06/02/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127648 2003 CA18 07/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
127649 2003 CS19 07/02/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127650 2003 DC2 21/02/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
127651 2003 DP2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
127652 2003 DT3 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127653 2003 DX4 22/02/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127654 2003 DY7 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
127655 2003 DJ8 22/02/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
127656 2003 DV8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127657 2003 DV9 24/02/2003 Uccle T. Pauwels 1,5 km MPC · JPL
127658 2003 DV10 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
127659 2003 DC11 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
127660 2003 DT12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
127661 2003 DM13 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,3 km MPC · JPL
127662 2003 DT13 25/02/2003 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
127663 2003 DK14 24/02/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
127664 2003 DV14 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,4 km MPC · JPL
127665 2003 DE16 19/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
127666 2003 DM19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127667 2003 DH20 22/02/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127668 2003 DP20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127669 2003 EM2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127670 2003 ER2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127671 2003 ET3 06/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127672 2003 EF4 06/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
127673 2003 EK4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
127674 2003 EX4 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127675 2003 EO5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127676 2003 EE6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127677 2003 EW7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127678 2003 ES8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
127679 2003 EW8 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127680 2003 EX10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
127681 2003 EY10 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127682 2003 EA11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127683 2003 EW12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127684 2003 EV13 06/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
127685 2003 ED14 07/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
127686 2003 EM14 05/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127687 2003 EC15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127688 2003 EC16 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127689 Doncapone 2003 EE17 05/03/2003 Collepardo U. Tagliaferri, F. Mallia 1,4 km MPC · JPL
127690 2003 EJ17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127691 2003 EP17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127692 2003 EW18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
127693 2003 EG20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127694 2003 EN20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127695 2003 EO21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
127696 2003 EQ22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127697 2003 EU22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
127698 2003 EC23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127699 2003 EC24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
127700 2003 EE24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL