Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/126601–126700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126601 2002 CB136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126602 2002 CD136 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126603 2002 CP136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126604 2002 CW137 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126605 2002 CT140 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126606 2002 CS141 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
126607 2002 CM143 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126608 2002 CW143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126609 2002 CB144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126610 2002 CS144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126611 2002 CQ145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126612 2002 CW145 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126613 2002 CT147 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126614 2002 CE148 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126615 2002 CR148 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126616 2002 CF149 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126617 2002 CW151 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126618 2002 CA154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
126619 2002 CX154 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 161 km MPC · JPL
126620 2002 CM155 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126621 2002 CA157 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126622 2002 CO158 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126623 2002 CJ160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126624 2002 CK162 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126625 2002 CG163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126626 2002 CN163 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126627 2002 CQ163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126628 2002 CS163 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126629 2002 CK164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126630 2002 CM164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126631 2002 CO164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126632 2002 CW164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126633 2002 CE165 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
126634 2002 CB167 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126635 2002 CM169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126636 2002 CL170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126637 2002 CM170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126638 2002 CW173 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126639 2002 CG174 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126640 2002 CJ174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126641 2002 CK174 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
126642 2002 CA176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126643 2002 CJ176 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126644 2002 CU176 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126645 2002 CA178 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126646 2002 CN179 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126647 2002 CR182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126648 2002 CV193 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126649 2002 CA195 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126650 2002 CP197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126651 2002 CY198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126652 2002 CM199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126653 2002 CC201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126654 2002 CZ201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126655 2002 CT202 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126656 2002 CY202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126657 2002 CZ202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126658 2002 CW203 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126659 2002 CF205 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126660 2002 CB206 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126661 2002 CQ206 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126662 2002 CG209 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126663 2002 CK209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126664 2002 CV209 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126665 2002 CD210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126666 2002 CO210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126667 2002 CQ212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126668 2002 CR212 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126669 2002 CV212 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
126670 2002 CK214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126671 2002 CJ215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126672 2002 CL215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126673 2002 CG216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126674 2002 CR216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126675 2002 CW217 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
126676 2002 CD218 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126677 2002 CO218 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126678 2002 CS218 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126679 2002 CX218 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126680 2002 CD219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126681 2002 CP219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126682 2002 CZ219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126683 2002 CW220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126684 2002 CZ220 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126685 2002 CT221 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126686 2002 CC222 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126687 2002 CH222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126688 2002 CW222 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126689 2002 CO224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126690 2002 CQ225 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
126691 2002 CW225 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
126692 2002 CK227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126693 2002 CZ227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126694 2002 CO228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
126695 2002 CS228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
126696 2002 CJ229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
126697 2002 CW229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
126698 2002 CJ232 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126699 2002 CM232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126700 2002 CU232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL