Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/127301–127400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127301 2002 JX84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127302 2002 JM85 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
127303 2002 JG86 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
127304 2002 JA87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127305 2002 JJ87 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127306 2002 JR88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127307 2002 JT88 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127308 2002 JF89 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127309 2002 JN89 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127310 2002 JT90 11/05/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
127311 2002 JV90 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
127312 2002 JC91 11/05/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
127313 2002 JJ94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127314 2002 JN94 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127315 2002 JL96 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127316 2002 JW96 09/05/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
127317 2002 JA97 11/05/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127318 2002 JT97 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127319 2002 JB99 13/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127320 2002 JC99 13/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
127321 2002 JW99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127322 2002 JE100 14/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 8,1 km MPC · JPL
127323 2002 JL100 07/05/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
127324 2002 JP100 15/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,7 km MPC · JPL
127325 2002 JN101 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127326 2002 JL102 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127327 2002 JS103 10/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127328 2002 JH105 12/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
127329 2002 JZ107 14/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
127330 2002 JL108 14/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127331 2002 JX109 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127332 2002 JW110 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127333 2002 JQ111 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127334 2002 JX111 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127335 2002 JB113 13/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127336 2002 JB115 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
127337 2002 JK117 04/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127338 2002 JE118 04/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127339 2002 JK118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127340 2002 JN118 05/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127341 2002 JO118 05/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
127342 2002 JU118 05/05/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
127343 2002 JE119 05/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
127344 2002 JP119 05/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127345 2002 JQ119 05/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127346 2002 JU119 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
127347 2002 JT120 05/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127348 2002 JV120 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
127349 2002 JU121 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
127350 2002 JB122 06/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127351 2002 JD123 06/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127352 2002 JC124 06/05/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127353 2002 JU125 07/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
127354 2002 JF126 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
127355 2002 JX126 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
127356 2002 JB128 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127357 2002 JP128 07/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127358 2002 JF129 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
127359 2002 JH129 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
127360 2002 JM132 09/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
127361 2002 JY132 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127362 2002 JF134 09/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127363 2002 JG134 09/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127364 2002 JN134 09/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127365 2002 JO134 09/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
127366 2002 JG135 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
127367 2002 JZ135 09/05/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127368 2002 JC136 09/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
127369 2002 JC143 12/05/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127370 2002 JJ144 13/05/2002 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
127371 2002 JT144 13/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127372 2002 JF145 13/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
127373 2002 JT145 14/05/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
127374 2002 KE 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 3,4 km MPC · JPL
127375 2002 KN 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
127376 2002 KH1 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
127377 2002 KP2 17/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127378 2002 KZ2 18/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
127379 2002 KR3 17/05/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
127380 2002 KR5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127381 2002 KT5 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127382 2002 KQ6 27/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
127383 2002 KK7 28/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127384 2002 KS13 19/05/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
127385 2002 KT14 30/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
127386 2002 LB2 02/06/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
127387 2002 LR4 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127388 2002 LF5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,4 km MPC · JPL
127389 2002 LW6 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127390 2002 LO8 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127391 2002 LT8 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
127392 2002 LJ9 05/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127393 2002 LL10 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
127394 2002 LR11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127395 2002 LP13 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
127396 2002 LQ17 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127397 2002 LQ18 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127398 2002 LD19 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127399 2002 LT21 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127400 2002 LW24 02/06/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL