Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/126301–126400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126301 2002 AT116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126302 2002 AO118 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126303 2002 AG119 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126304 2002 AX119 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126305 2002 AQ120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126306 2002 AR120 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126307 2002 AY120 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
126308 2002 AA121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126309 2002 AW121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126310 2002 AJ123 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126311 2002 AT123 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126312 2002 AZ124 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126313 2002 AN125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126314 2002 AG126 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126315 Bláthy 2002 AH130 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 2,9 km MPC · JPL
126316 2002 AB131 12/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126317 2002 AL133 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126318 2002 AE135 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126319 2002 AW138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126320 2002 AP140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126321 2002 AX140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126322 2002 AX143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126323 2002 AD145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126324 2002 AK145 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126325 2002 AG146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126326 2002 AK148 14/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
126327 2002 AR149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126328 2002 AX149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126329 2002 AD150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126330 2002 AG150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126331 2002 AJ151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126332 2002 AB152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126333 2002 AQ152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126334 2002 AW152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126335 2002 AP153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126336 2002 AX153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126337 2002 AE154 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126338 2002 AJ154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126339 2002 AP154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126340 2002 AU157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126341 2002 AH160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126342 2002 AU161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126343 2002 AW161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126344 2002 AJ162 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126345 2002 AO162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126346 2002 AO163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126347 2002 AX163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126348 2002 AK165 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126349 2002 AU166 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126350 2002 AY166 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126351 2002 AC167 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126352 2002 AO167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126353 2002 AD169 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126354 2002 AL169 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126355 2002 AN169 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126356 2002 AD170 14/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
126357 2002 AA171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126358 2002 AU172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126359 2002 AG174 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
126360 2002 AE175 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
126361 2002 AA179 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126362 2002 AG181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
126363 2002 AR182 05/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126364 2002 AY182 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
126365 2002 AR184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126366 2002 AF185 08/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126367 2002 AZ186 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126368 2002 AB187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126369 2002 AK187 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126370 2002 AR187 08/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126371 2002 AH188 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126372 2002 AS188 10/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
126373 2002 AT190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126374 2002 AV190 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126375 2002 AF193 12/01/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
126376 2002 AP193 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126377 2002 AU193 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126378 2002 AM195 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126379 2002 AU197 15/01/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
126380 2002 AE199 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126381 2002 AP200 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126382 2002 AC201 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126383 2002 AP202 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126384 2002 AO203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
126385 2002 AW203 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126386 2002 BT 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
126387 2002 BZ 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126388 2002 BS1 20/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
126389 2002 BX1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
126390 2002 BZ1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
126391 2002 BW2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
126392 2002 BD3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
126393 2002 BF3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
126394 2002 BL3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126395 2002 BG4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
126396 2002 BV4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126397 2002 BY4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126398 2002 BP9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126399 2002 BW9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126400 2002 BX10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL