Danh sách tiểu hành tinh/127201–127300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127201 2002 HY4 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
127202 2002 HQ5 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127203 2002 HP6 18/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
127204 2002 HJ7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 10 km MPC · JPL
127205 2002 HW7 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
127206 2002 HL9 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127207 2002 HC10 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127208 2002 HM10 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127209 2002 HB11 18/04/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
127210 2002 HE11 21/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
127211 2002 HK13 22/04/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
127212 2002 HB14 23/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
127213 2002 HS14 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127214 2002 HC15 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
127215 2002 HY15 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127216 2002 HC16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
127217 2002 HS17 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127218 2002 JE 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
127219 2002 JR3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
127220 2002 JT3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
127221 2002 JC4 05/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127222 2002 JV5 05/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127223 2002 JW5 05/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127224 2002 JJ6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
127225 2002 JP7 04/05/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127226 2002 JQ8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
127227 2002 JS8 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
127228 2002 JU10 07/05/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
127229 2002 JH11 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
127230 2002 JO14 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127231 2002 JM15 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
127232 2002 JQ16 06/05/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
127233 2002 JT16 06/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
127234 2002 JJ17 07/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127235 2002 JW17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127236 2002 JS18 07/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
127237 2002 JC19 07/05/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
127238 2002 JS20 07/05/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
127239 2002 JA21 08/05/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
127240 2002 JM25 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127241 2002 JM26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
127242 2002 JG28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127243 2002 JH28 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127244 2002 JK29 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
127245 2002 JG30 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127246 2002 JV32 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
127247 2002 JF34 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127248 2002 JK35 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
127249 2002 JM36 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127250 2002 JY37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
127251 2002 JD38 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
127252 2002 JM39 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
127253 2002 JQ39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 12 km MPC · JPL
127254 2002 JJ42 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127255 2002 JX42 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127256 2002 JB43 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
127257 2002 JZ43 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127258 2002 JC45 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127259 2002 JG45 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127260 2002 JE46 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127261 2002 JE47 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127262 2002 JF48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127263 2002 JJ49 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
127264 2002 JB50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
127265 2002 JX50 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127266 2002 JU51 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127267 2002 JY53 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
127268 2002 JC55 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127269 2002 JJ55 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
127270 2002 JK57 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127271 2002 JL60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
127272 2002 JS60 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
127273 2002 JA61 11/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
127274 2002 JE61 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
127275 2002 JB63 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127276 2002 JF65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127277 2002 JV65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127278 2002 JC66 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127279 2002 JY66 10/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127280 2002 JK67 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127281 2002 JA69 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127282 2002 JD69 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
127283 2002 JQ69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127284 2002 JF70 07/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
127285 2002 JG70 07/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127286 2002 JC71 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
127287 2002 JR72 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
127288 2002 JV74 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127289 2002 JD75 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127290 2002 JM77 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127291 2002 JT77 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127292 2002 JJ78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127293 2002 JL78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127294 2002 JN79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127295 2002 JE80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127296 2002 JV80 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127297 2002 JD81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127298 2002 JG81 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127299 2002 JU81 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
127300 2002 JN83 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL