Danh sách tiểu hành tinh/127101–127200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
127101 2002 GR85 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127102 2002 GD86 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
127103 2002 GQ87 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127104 2002 GJ88 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
127105 2002 GL88 10/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
127106 2002 GU90 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
127107 2002 GK91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
127108 2002 GJ93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127109 2002 GN93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127110 2002 GE96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
127111 2002 GG96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127112 2002 GP96 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
127113 2002 GO97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
127114 2002 GC98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127115 2002 GG99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127116 2002 GY99 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127117 2002 GP100 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
127118 2002 GF101 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
127119 2002 GK101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
127120 2002 GU101 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
127121 2002 GZ101 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127122 2002 GB102 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
127123 2002 GE102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127124 2002 GJ102 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
127125 2002 GP102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127126 2002 GW102 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
127127 2002 GQ103 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127128 2002 GJ104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127129 2002 GQ104 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
127130 2002 GG105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
127131 2002 GD106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
127132 2002 GE106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
127133 2002 GS106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
127134 2002 GM107 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127135 2002 GQ109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
127136 2002 GB110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127137 2002 GM111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
127138 2002 GD112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
127139 2002 GG112 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127140 2002 GT113 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127141 2002 GC114 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127142 2002 GP114 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
127143 2002 GX115 11/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
127144 2002 GK117 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
127145 2002 GO119 12/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127146 2002 GT120 12/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
127147 2002 GA122 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
127148 2002 GT123 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127149 2002 GZ125 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127150 2002 GH126 12/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127151 2002 GX126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
127152 2002 GV127 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127153 2002 GD132 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
127154 2002 GM133 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
127155 2002 GR135 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127156 2002 GV136 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
127157 2002 GE139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
127158 2002 GM139 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
127159 2002 GA140 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
127160 2002 GS140 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127161 2002 GS143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
127162 2002 GF144 11/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
127163 2002 GH144 11/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
127164 2002 GC149 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
127165 2002 GK149 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
127166 2002 GP149 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127167 2002 GP150 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
127168 2002 GQ151 14/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
127169 2002 GX151 12/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
127170 2002 GM152 12/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
127171 2002 GL153 12/04/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
127172 2002 GF154 13/04/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
127173 2002 GT155 13/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
127174 2002 GZ155 13/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
127175 2002 GZ157 13/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
127176 2002 GC159 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127177 2002 GK160 15/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
127178 2002 GN160 15/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
127179 2002 GB161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
127180 2002 GQ163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
127181 2002 GQ165 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
127182 2002 GC166 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
127183 2002 GW167 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
127184 2002 GG170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
127185 2002 GL171 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127186 2002 GX171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
127187 2002 GB172 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127188 2002 GE172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
127189 2002 GL172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
127190 2002 GB174 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
127191 2002 GT174 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
127192 2002 GW174 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
127193 2002 GB176 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127194 2002 GF176 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
127195 2002 GK177 12/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,1 km MPC · JPL
127196 Hanaceplechová 2002 HH 16/04/2002 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,3 km MPC · JPL
127197 2002 HO 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
127198 2002 HF1 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
127199 2002 HL2 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
127200 2002 HC4 16/04/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL